شرکت بیمه ایران 8000 تومان

شرکت بیمه ایران

چکیده : واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود.مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات [...]

مشاهده و خرید