سیم و کابل 5000 تومان

سیم و کابل

چکیده برق رسانی به نقاط مختلف از سیم ها و کابل ها استفاده می شود که در ساختمان آنها فلزات هادی جهت حمل جریان برق به نقاط مورد نظر و عایقهای مناسب به منظور جلوگیری از نشت جریان به نقاط دیگر به کار [...]

مشاهده و خرید