اجرا و ساخت ساختمان 5000 تومان

اجرا و ساخت ساختمان

استاندارد ۲۸۰۰ ایران : که قسمتی از آن در مورد زلزله می باشد که این فیلم مربوط به آن می باشد این فیلم تمام مراحل اجرای ساخت یک ساختمان تجربی با مصالح بنایی را د ر مقیاس واقعی نشان می دهد و یک سری [...]

مشاهده و خرید