مقایسه پاسخ های فیزیولوژیکی وعملکردی تعدادی از ارقام زراعی گندم نان به تنش خشکی 3000 تومان

مقایسه پاسخ های فیزیولوژیکی وعملکردی تعدادی از ارقام زراعی گندم نان به تنش خشکی

گندم گیاهی است که به مقدار زیاد و در سطح وسیعی از زمینهای کشاورزی دنیا و حتی در نواحی خشک کشت گردیده و محصول کافی تولید می نماید]۳[ . تعداد گونه ها و ارقام آن ممکن است از هر نوع گیاه مولد دانه [...]

مشاهده و خرید
پروپوزال پاسخ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چند رقم از گندم آبی به تنش شوری 4000 تومان

پروپوزال پاسخ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چند رقم از گندم آبی به تنش شوری

خاکهای شور بیش از۷ درصد سطح خشکی های زمین را شامل می شوند . این زمین ها شامل زمین های ساحلی، باتلاق های شور، و زمین هایی که در اثر فعالیت انسان شور شده اند می باشند. در کشور ما نیزسطح کل خاکهای [...]

مشاهده و خرید
غنی سازی آب میوه‌ها و نوشیدنی‌ها با اسید چرب امگا۳ به روش انکپسوله کردن تحت پوشش کیتوزان 20000 تومان

غنی سازی آب میوه‌ها و نوشیدنی‌ها با اسید چرب امگا۳ به روش انکپسوله کردن تحت پوشش کیتوزان

مقدمه: فراورده هاي لبني و نوشیدنی ها به عنوان غذاهاي سالم شناخته مي شوند، ولي مقدار اندك اسيدهاي چرب چند غيراشباعي در اين فراورده هـا سبب شده است تا غني سازي اين فراورده ها با اسيدهاي چرب مورد [...]

مشاهده و خرید