شناسایی و ارزیابی ارقام محلی با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری 15000 تومان

شناسایی و ارزیابی ارقام محلی با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری

چکیده: انگور(Vitis vin iferal)یکی از مهمترین محصولات میو های باغی است که دیر باز مورد استفاده بشر قرار می گیرد .این گیاه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد. وتنوع مصرف جهانی وسطح زیر کشت این [...]

مشاهده و خرید