کارتحقیقی جایگاه اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرا در نظام حقوق بین الملل 6000 تومان

کارتحقیقی جایگاه اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرا در نظام حقوق بین الملل

مقدمه در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار می دهد . و [...]

مشاهده و خرید