بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور 10000 تومان

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. بدین منظور، به طور تصادفی ساده ۸۰ نفر از میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر ارومیه در [...]

مشاهده و خرید