بودجه ریزی عملیاتی در ایران 4000 تومان

بودجه ریزی عملیاتی در ایران

چکیده بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه [...]

مشاهده و خرید