گزارش مدیریت در اداره آموزش و پرورش 5000 تومان

گزارش مدیریت در اداره آموزش و پرورش

معرفی محل کارورزی آدرس : اداره ی آموزش و پرورش ناحیه ۱- واقع در خیابان شهید بهشتی معرفی اداره محل کارورزی تعداد کارکنان وپرسنل که در ناحیه ۱ کار می کنند به تفکیک : مدیر یک نفر ، مشاور دو نفر ، [...]

مشاهده و خرید