غنی سازی آب میوه‌ها و نوشیدنی‌ها با اسید چرب امگا۳ به روش انکپسوله کردن تحت پوشش کیتوزان 20000 تومان

غنی سازی آب میوه‌ها و نوشیدنی‌ها با اسید چرب امگا۳ به روش انکپسوله کردن تحت پوشش کیتوزان

مقدمه: فراورده هاي لبني و نوشیدنی ها به عنوان غذاهاي سالم شناخته مي شوند، ولي مقدار اندك اسيدهاي چرب چند غيراشباعي در اين فراورده هـا سبب شده است تا غني سازي اين فراورده ها با اسيدهاي چرب مورد [...]

مشاهده و خرید