سیم کشی ساختمان 12000 تومان

سیم کشی ساختمان

میزان رضایت دانشجو از این دوره این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحائز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای [...]

مشاهده و خرید