ارزیابی اضطراب و افسردگی بعد از بستن لوله یا توبکتومی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های علوم پزشکی ارومیه 10000 تومان

ارزیابی اضطراب و افسردگی بعد از بستن لوله یا توبکتومی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های علوم پزشکی ارومیه

چکیده: روش های تنظیم خانواده شامل وسایل و روش های متعددی است که فرد میتواند برای پیشگیری از بارداری از آنها استفاده نماید. بستن لوله های رحمی ( توبکتومی ) یکی از شایع ترین روشهای تنظیم خانواده [...]

مشاهده و خرید