اختلالات کودکان استثنایی بهمراه تفسیر نقاشی

اختلالات کودکان استثنایی بهمراه تفسیر نقاشی

تعداد صفحات: 130 صفحه

نوع فایل: docx

دسته بندی: - -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1136 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
بدون شک سابقه معلولیت در جوامع بشری به اندازه تاریخ انسان است و در طول تاریخ طرز تفکر و باورهای ما نسبت به این موضوع دچار تغییرات زیادی شده است .
نقوش دیواری به جامی مانده از نیاکان حاکی از آن است که در ایجاد معلولیت ، ناآگاهی والدین وجامعه ار علم ژنیتک و عدم رعایت بهداشت ، فقر غذایی وحوادث طبیعی چون آتشفشان ، زلزله ، سیل ، طوفان و حوادث
غیر طبیعی چون جنگ‌ها ، تصادفات ، سوانح و اعتیاد به موادمخدر دخالت داشته‌اند .
واژگان کلیدی: معلولیت، ناآگاهی، ژنتیک، بهداشت

فهرست مطالب
بیان مساله ب
ضرورت و اهمیت تحقیق ب
اهداف آموزشی ب
سیاست آموزشی ت

• چکیده ۴
• مقدمه ۴
• رویکرد های نظری در زمینه کودکان استثنایی ۶
• طبقه بندی کودکان استثنایی ۷

گفتار اول
تیزهوشان
• مقدمه ۱۰
• تعریف هوش و تیزهوشی ۱۱
• نقش والدین در تعلیم و تربیت کودکان استثنایی ۱۲
• کود‌ک تیزهوش استثنایی و خانواد‌ه ۱۵

گفتار دوم
« وسواس »
• مقدمه ۲۰
• تعریف عقب ماندگی ذهنی ۲۰
• طبقه‌بندی‌های عقب‌ماندگی ذهنی ۲۲
محور اول : طبقه‌بندی حول محور روانی – اجتماعی ۲۲
محور دوم : طبقه‌بندی حول محور سطوح رفتار سازشی ۲۴
محور سوم : طبقه‌بندی حول محور انتظارات و اکتسابات آموزشگاهی ۲۴
• اثرعقب ماندگی ذهنی برخانواده ۲۸
• عوامل سبب ساز پیدایش کودکان عقب مانده ذهنی ۲۸
• روش های پیشگیری ۳۲
• پیشنهادات ۳۳
• نتیجه گیری ۳۴

گفتار سوم
« اختلال رفتاری »
• چکیده ۳۶
• مقدمه ۳۷
• تعریف و انواع طبقه بندی ۳۸
عوامل درونی شونده ۳۸
اختلالات خوردن ۳۹
اختلالات دفع ۴۰
اختلالات خواب ۴۲
• اثرات اختلالات رفتاری ۴۶
• انواع اختلال‌های رفتاری ۴۷
• برنامه های خدماتی وآموزشی برای کودکان دارای اختلال های رفتاری وهیجانی ۴۸
• رهنمودهایی برای خانواده ها ۴۹
• نتیجه گیری ۵۰
• پیشنهادات ۵۱

گفتار چهارم
« اختلال خاص یادگیری »
• مقدمه ۵۳
• تاریخچه ۵۳
• تعریف ۵۵
• طبقه‌بندی ناتوانی‌های یادگیری ۵۵
• ملاک‌های تشخیصی کودکان دارای ناتوانی‌های ویژه‌ی یادگیری ۵۶
• سبب‌شناسی ناتوانی‌های ویژه یادگیری ۵۸
• ویژگی کودکان دارای ناتوانی‌های ویژه‌ی یادگیری ۵۹
اختلال نارسایی توجه ۶۰
اختلال خواندن ۶۲
اختلال زبان نوشتاری ۶۴
اختلالات ادراک دیواری ۶۶
و
• درمان و آموزش دانش آموزان با ناتوانایی های ویژه یادگیری ۷۲

گفتار پنجم
« معلولیت دیداری »
• مقدمه ۷۶
• تعریف ۷۶
• علل نقیصه بینایی ۷۷
• خطاهای انکساری ۷۷
• برنامه سازمان بهداشت جهانی ۸۳

گفتار ششم
« معلولیت شنوایی »
• مقدمه ۸۵
• تاریخچه ۸۵
• راهکارهای آموزشی _ارتباطی برای افراد دارای آسیب شنوایی ۸۸
• سبب شناسی ناشنوایی اکتسابی ۹۰
• ناشنوایی ومشکلات مضاعف ۹۲
• روش های صوتی آموزش گفتار ۹۳

گفتار هفتم
« اختلالات گفتاری »
• مقدمه ۹۷
• اختلالات گفتار ۹۷
• طبقه بندی اختلالات زبان و گفتار ۱۰۲
• اختلال تولید در گفتار ۱۰۴
• عضو های محیطی عمل کننده در اختلال گفتار ۱۰۶

گفتار هشتم
« معلولین جسمی- حرکتی »
• مقدمه .۱۱۱
• تعریف ۱۱۱
• تقسیم بندی معلولین ۱۱۲
• معلولین جسمی و حرکتی ۱۱۳
• علل معلولیت ۱۱۶
• راه های پیشگیری از معلولیت ها ۱۱۶

گفتار نهم
« تفسیر نقاشی کودکان استثنایی »
• مقدمه ۱۱۹
• تفسیر نقاشی (الف) ۱۲۰
• تفسیر نقاشی (ب) ۱۲۳
فهرست شکل ها
• نقاشی الف ۱۲۰
• نقاشی ب ۱۲۳
فهرست گزارش ها
• هنرستان کاردانش امید I
• مدرسه رحمت III
منابع ۱۲۵

پاسخ دهید