کتاب آموزش crackوتکنیک های نفوذ به نرم افزار

کتاب آموزش crackوتکنیک های نفوذ به نرم افزار

تعداد صفحات: 752

نوع فایل: pdf

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1066 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 جولای 2017

به روز رسانی در: 15 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب آموزش crackوتکنیک های نفوذ به نرم افزار
تالیف مهندس امید غلامی
سید بهزاد لاجوردی

مقدمه
امروز سیستم های کامپیوتری و نرم افزارهای مربوطه به طور وسیعی دررشته های گوناگون مورداستفاده قرارمیگیرند وطیف وسیعی از شرکت ها واشخاص درزمینه طراحی وتولیداین نرم افزارهاوسیستم های کامپیوتری به فعالیت مشغول هستند. درحال حاضر به دلیل عدم آگاهی اکثر تولید کنندگان نرم افزارازتکنیک های مهندسی معکوس،تولیدات وحقوق مالکیت آنها برنرم افزار وداده های ارزشمندشان مورد تعرض قرارمی گیرند که این امر
لطمه های جبران ناپذری به انها وارد میکند .
غیرقانونی بودن بودن یادگیری ،آموزش وبه کارگیری تکنیک های مهندسی معکوس دراکثر کشورها،سبب شده است که این علم ازگسترش خوبی برخوردار نبوده ،وسازماندهی خاصی نیز نداشته باشد وتنهادرسطح اشخاص وگروه های خاص وبا تکیه به تجارب شخصی آنهامورد استفاده قراربگیرد.
کتاب حاضر حاصل 6سال تجربه ،تحقیق وبررسی پیرامون برنامه نویسی سیستمی ،سیستم های امنیتی وتکنیک های مهندسی معکوس می باشد . باتو جه به ساختار خاص درنظرگرفته شده ،این کتاب برای جوابگویی به نیازهای مخاطبین دردوسطح متوسط وپیشرفته تدوین شده است. درتدوین این کتاب سعی شده است مباحث پیشرفته به کلی ازمباحث ابتدائی جدا شود که این امرازایجاد سردرگمی برای افرادمبتدی جلوگیری خواهد کرد .
بدیهی است که یادگیری وتسلط کامل برتکنیک ها وروش های ارائه شده دراین کتاب نیازمندتمرین زیاد وصرف وقت کافی است. نگارندگان ،این کتاب راتنهاشروعی برای مهندسی معکوس می دانندوباتوجه به نیاز جامعه،امیدوارهستندکه متخصصین بتوانند آن رابه خوبی ادامه دهند.

در قالب فایل PDF می باشد که می توانید پس از پرداخت مبلغ 4000 صاحب این کتاب شوید.