کار تحقیقی بررسی رابطه بین وکیل و موکل در ایران و فرانسه

کار تحقیقی بررسی رابطه بین وکیل و موکل در ایران و فرانسه

تعداد صفحات: 50

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1227 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 17 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چكيده
با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).
در اين مقاله تلاش بر اين است كه به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امكان در حقوق برخي كشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.

واژگان كليدي
وكيل، ايفاء تعهد، تعهدات اصلي وكيل، مورد وكالت، لوازم و مقدمات وكالت

چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات تحقيق
گفتار اول : تعاريف وكالت
مبحث اول : وكالت در لغت
مبحث دوم : وکالت از نطر فقهي
گفتار دوم : انواع وكالت و مفاهيم ديگر وكالت
مبحث اول : انواع وکالت
مبحث دوم : مفاهيم وكالت
مبحث سوم : تعهدات وكيل و موكل
گفتار سوم : نظريه وکالت بر ماهيت نمايندگي
مبحث اول. آثار و نتایج نظریة وکالت
مبحث دوم . نقد نظریة وکالت
گفتارچهارم : قلمرو موضوعی عقد وکالت
مبحث اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود
مبحث دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت

فصل دوم:(رابطه وكيل و موكل در حقوق ايران، فرانسه، انگليس )
گفتار اول : تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل (درحقوق ايران، مصر و انگليس)
مبحث اول : تعاريف
مبحث دوم : اقسام تعهدات اصلي وكيل
گفتار دوم : عقد وکالت در ایران و فرانسه

نتیجه گيري
فهرست منابع و مأخذ

پاسخ دهید