کارتحقیقی دیون ممتـازه

کارتحقیقی دیون ممتـازه

تعداد صفحات: 56

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 1069 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 17 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه:
در اصطلاح حقوقی، دین ممتاز، عبارت از دینی است که نسبت به سایر دیون، در پرداخت و اختصاص سهمی از دارایی مثبت مدیون به خود دارای تقدم است . بررسی متون فقهی حکایت از آن دارد که عنوان دیون ممتاز نزد فقها ناشناخته و غریب است . لکن قانونگذار علیرغم فقدان سابقه فقهی چنین تاسیسی، با الهام از قانون مدنی فرانسه، ابتدائاً در ماده ۸۶۹ بدون ذکر اصطلاح دین ممتاز، نوعی طبقه بندی برای صاحبان حق نسبت به ترکه ایجاد کرد و سپس با جرات بیشتر در مواد بعدی صریحا عنوان طلب ممتاز را در خصوص مطالبات زوجه بکار برد و نهایتا در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸، طلبکاران شخص ورشکسته را طبقه بندی نمود و طلب برخی از آنان را بر دیگران مقدم داشت که شاید بتوان گفت، با تصویب قانون موصوف آنان را بر دیگران مقدم داشت که شاید بتوان گفت، با تصویب قانون موصوف عملا نهاد حقوقی دیون ممتاز با ترکیب و اسلوب خاص خود وارد نظام حقوقی ما گردید و ضمن وضع قوانین مشابه در قانونگذاری های پس از آن، در جهت پرورش و اعتلای آن کوشش گردید.
ماهیت حقوقی دیون ممتاز چیزی جز تقدم در وصول طلب از سوی بستانکار نیست، اما حق مزبور به دارنده آن حق تعقیب نمی دهد و صرفا متضمن حکم قانون مبنی بر تقدم در وصول طلب است عطیه ای است قانونی که بدون ذکر و تصریح قانونگذار ایجاد نمی شود .
مطالعه مباحث آینده اطلاعات بیشتری راجع به موضوع در اختیار ما خواهد گذاشت .

فهرست
مقدمه ۱
فصل اول دیون ممتاز ۲
مبحث اول – معرفی و ویژگی دیون ممتاز ۲
گفتار اول – معرفی و ویژگی دیون ممتاز در متون فقهی ۲
گفتار دوم- معرفی و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه ۴
مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز ۸
فصل دوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ۱۱
مبحث اول – دین ممتاز مالیات ۱۲
گفتار اول – اقسام دین ممتاز مالیاتی ۱۲
گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی ۱۵
مبحث دوم – دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی ۱۹
گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی ۲۲
بند اول – مفاهیم اساسی تامین اجتماعی ۲۲
بند دوم – نظام تامین اجتماعی ۲۳
بند سوم – نهادها و موسسات مجری تامین اجتماعی ۲۴
گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی ۲۶
فصل سوم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است ۲۹
مبحث اول – دین ممتاز کارفرما ۳۰
گفتار اول – ارکان رابطه کار ۳۱
بند اول – کارگر و معیار تشخیص ۳۱
بند دوم – کارفرما ۳۲
بند سوم – قرارداد کار ۳۳
بند چهارم – مزد و حمایت های قانونی از آن ۳۴
گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما ۳۸
بند اول – شرایط امتیاز دین در اقسام دیون ۳۹
بند دوم – جایگاه امتیاز دین در اقسام دیون ۴۲
مبحث چهارم – دین ممتاز نفقه و مهریه ۴۳
گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن ۴۳
بند اول – مفهوم نفقه ۴۳
بند دوم – ویژگی های نفقه زن ۴۵
گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او ۴۵
گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن ۴۷
گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه ۴۹
بند اول – شرایط امتیاز دین در اقسام دیون ۴۹
بند دوم – جایگاه امتیاز دین در اقسام دیون ۵۲
بند سوم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی ۵۳
مبحث دوم – دیون ممتاز دریایی ۵۵
منابع ۵۶

پاسخ دهید