کارتحقیقی بررسی میانجی گری در دعاوی بین الملل

کارتحقیقی بررسی میانجی گری در دعاوی بین الملل

تعداد صفحات: 40

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 1204 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 17 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

كليات
خصوصيت بارز زندگي اجتماعي انسانها از ابتداي پيدايش جوامع متشكل انساني مبارزه براي بقا بوده است . انسانهاي اوليه براي رسيدن به اهداف خود توسل به هر شيوه اي را در مقابل همنوع خود جايز مي شمردند زندگي آنها مشحون از هراس بود و قرنهاي متمادي سپري شد تا خوي اجتماعي انسانها را به تشكيل جوامع كوچك ابتدايي و در نهايت به تاسيس حكومت رهنمون شد جهاني كه در آن زندگي مي كنيم مجموعه متنوعي از تمدنها است جوامع گوناگون بشري همه از يك درجه رشد و تمدن برخوردار نيستند و اين تمايزها در طول تاريخ باعث بروز كشمكشهاي فراوان شده است هر جامعه اي با توجه به شرايط حاكم بر آن دورانهاي مختلفي را پشت سرنهاده است زماني قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعيف تر از خود را داشته و ديگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه اي قويتر اطاعت كرده است در عصر باستان و در قرون وسطي جوامع مختلفي در كره ارض زيسته اند كه گاه به واسطه بعد مسافت و كمبود امكانات با يكديگر هيچگونه ارتباطي نداشته اند و زمان ديگر با يكديگر درگير شده و جنگهاي خونيني به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اكتشافات آغاز شد و بسياري از مسائل مجهول براي بشر روشن گرديد كاوشهاي علمي به نتيجه رسيد و مناسبات بين المللي رو به گسترش نهاد و همپاي اين دگرگونيها فاصله بين كشورهايي كه برخوردار از مزاياي زندگي جديد شده بودند و آن دسته از كشورهايي كه به دور از اين تحولات زندگي مي كردند بيشتر و بيشتر شد تا جاييكه كشورهاي قدرتمند دست به تصرف كشورهاي ضعيف زدند و رقابتهاي استعماري شروع شد نتيجه اين امر افزايش درگيريها و گسترش منازعات مسلحانه بين كشورهاي مختلف بود و در اين رهگذر خسارتهاي فراواني به افراد بشر وارد آمد . انديشمندان جوامع مختلف سعي در به حداقل رساندن اين منازعات نمودند و تلاش آنها در اين جهت شكل گرفت كه با دست يازيدن به تمهيداتي وقوع درگيري را با ايجاد نهادهايي كه مورد قبول همه كشورهاي جهان باشد متوقف نمايند .

فهرست مطالب
كليات ۳
مقدمه ۵
مبحث اول- بررسی مشکلات موجود ۶
مبحث دوم- بررسی قطعنامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری ۸
الف- محدودیتهای شورا بر اساس منشور ۸
ب- تصمیمات شورای امنیت و قواعد آمره ۸
ج- صلاحیت دیوان در بررسی مشروعیت تصمیمات شورا در حقوق بین المللی عرفی ۹
گفتار دوم- گستره بررسی قضایی ۱۰
الف- محدودیت موضوع بررسی ۱۰
دکترین حقوقی ۱۰
ب- میزان اختیار قاضی برای بررسی ۱۱
گفتار سوم- روشها و ابزار بررسی دیوان ۱۲
الف- بررسی غیر مستقیم در دعاوی ترافعی ۱۲
ب- بررسی قضایی از رهگذر نظرات مشورتی ۱۳
ج- آثار بررسی قضایی بر تصمیمات شورا ۱۴
د- ارتباط بررسی قضایی با تفسیر حقوق بین الملل ۱۵
مبحث سوم- اجرای احکام صادره دیوان توسط شورای امنیت ۱۶
گفتاراول- جایگاه آراء دیوان در منشور و نقش شورای امنیت در اجرای آنها ۱۶
الف- آراء ترافعی ۱۶
الف- توصیه ۱۶
اقدامات ۱۶
ب- آراء مشورتی ۱۷
ج- قرار موقت ۱۸
مبحث چهارم- ماهیت سیاسی تصمیمات شورا و تأثیر پذیری آن از روابط سیاسی موجود در جامعه جهانی ۱۹
مبحث پنجم- موضوعات تأثیر گذار بر اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری ۲۱
مبحث ششم- حدود صلاحیت دیوان ۲۱
الف: حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا ۲۱
مبحث هفتم- پذیرش صلاحیت دیوان برای دولت‌های غیرعضو ۲۲
الف: عضویت دول غیر عضو ملل متحد در اساسنامه‌ی دیوان ۲۲
ب: کشورهای غیرعضو ملل متحد و غیرعضو دیوان ۲۳
مبحث هشتم- موارد پیش‌بینی شده در منشور ۲۴
بخش دوم ۲۵
دیوار حائل ۲۵
یک رای تقریبا به اتفاق آرا ۲۶
قضیه مخارج خاص ۲۹
نظر قاضی مورلی ۳۰
قضیه نامیبیا ۳۰
قضیه بوسنی و هرزگوین ۳۱
نقض کنوانسیون ۱۹۴۸ در خصوص منع نسل کشی ۳۲
نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر ۳۲
قضیه کانال کورفو ۳۳
قضیه لاکربی ۳۴
نتیجه گیری ۳۶
منابع ۳۸

پاسخ دهید