کاربینی مقایسه مواد ۴۸۳ و ۴۹۳ قانون مدنی(شرایط ضمان مستاجر)

کاربینی مقایسه مواد ۴۸۳ و ۴۹۳ قانون مدنی(شرایط ضمان مستاجر)

تعداد صفحات: 31

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1514 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 16 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
مطابق فتاوي فقها مستاجر ضامن عين مستاجره نيست مگر در صورت تعدي يا تفرط عبارت شهيد در لعمه اين است و لا يضمن المستاجر العين بالتعدي او التفريط و محقق در شرايع گويد و العين المستاجر امانه فلا يضمنها المستاجر الا بالتعدي اوالتفريط و صاحب جواهر بر اين حكم دعوي اجماع كرده است.
در ماده ۴۸۳ قانون مدنی آمده است:
اگردرمدت اجاره عين مستاجره به واسطه حادثه كلايابعضا تلف شوداجاره اززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ مي شود.
و در ماده ۴۹۳ قانون مدني آمده است:
مستاجره نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او كلا يا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بودولي اگر مستاجره تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگرچه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

فهرست مطالب
مقدمه ۲
بررسي و نقد دلائل نظريه فساد ۴
الف ـ شرط ضمان مشتاجر مخالف مقتضاي عقد اجاره است. ۴
ب ـ شرط ضمان مستاجر مخالف با مشروع است. ۵
خروج يد اماني از قاعده ضمان يد به تخصيص است يا به تخصص؟ ۷
دلائل صحت شرط ضمان مستاجر ۱۲
الف ـ ادله لزوم وفا به شرط ۱۲
ب ـ بنا و روش عقلا ۱۲
ج ـ روايات ۱۳
خلاصه و نتيجه بحث ۱۴
منابع ۱۶

پاسخ دهید