پروزه تجزیه و تحلیل سیستم ها (کسب و کار عملیاتی)

پروزه تجزیه و تحلیل سیستم ها (کسب و کار عملیاتی)

تعداد صفحات: 40

نوع فایل: docx

دسته بندی: - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 1007 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 23 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – دانلود محصول

شرح کلی کسب و کار و محیط عملیاتی
تعریف سیستم
اگر بخواهیم جایگاهی برای دبیر خانه در یک سازمان تعیین کنیم باید بگوییم که دبیرخانه قلب یک اداره (سازمان) است ، چرا که با تمامی واحدهای سازمان در ارتباط است و ارتباطی را بین آن ها و حتی با سازمان ها ی دیگر ایجاد می کند .
وظایف
وظایف این سازمان عبارتند از :
۱- شماره کردن نامه های ارسالی
۲- شماره کرن نامه های دریافتی.
۳- ثبت نامه های ارسالی و دریافتی .
۴- ثبت اطلاعات فردی و اداری کارمندان .
۵- ارسال نانه به خارج از سازمان .
۶- صدور مرخصی .
۷- ماشینی کردن نامه های اداری .
موجودیت های داخلی
۱- مسئول امور اداری : وظایف مسئول امور اداری شامل موارد زیر است :
۱-۱- ثبت اطلاعات فردی کارکنان .
۱-۲- ثبت اطلاعات اداری کارکنان .
۱-۳- صدور مرخصی .
۲- متصدی ثبت : وظایف متصدی ثبت شامل موارد زیر است :
۲-۱- ثبت نامه های ارسالی و دریافتی .
۲-۲- شماره کردن نامه های دریافتی از طریق سیستم .
۳- اپراتور : وظایف اپراتور شامل موارد زیر است :
۳-۱- ماشینی کردن نامه های اداری .
۳-۲- شماره کردن نامه های ارسالی از طریق سیستم .
۴- پستچی : وظایف پستچی شامل موارد زیر است :
۴-۱- تحویل گرفتن نامه از دبیرخانه و تحویل آن در مقصد .

شرح کلی کسب و کار و محیط عملیاتی ۲
وظایف ۲
موجودیت های داخلی ۲
موجودیت های خارجی ۳
نمودار فعالیت مورد کاربرد ۶
نمودار توالی مورد کاربرد ۷
نمودار همکاری مورد کاربرد ۸
نمودار فعالیت مورد کاربرد ۱۰
نمودار توالی مورد کاربرد ۱۱
نمودار همکاری مورد کاربرد ۱۲
نمودار فعالیت مورد کاربرد ۱۴
نمودارتوالی مورد کاربرد ۱۵
نمودار همکاری مورد کاربرد ۱۶
نمودار فعالیت مورد کاربرد ۱۸
نمودار توالی مورد کاربرد ۱۹
نمودار همکاری مورد کاربرد ۲۰
نمودار فعالیت مورد کاربرد ۲۱
نمودار توالی مورد کاربرد ۲۱
نمودار فعالیت مورد کاربرد ۲۳
نمودارتوالی مورد کاربرد ۲۴
نمودار همکاری مورد کاربرد ۲۵
نمودار فعالیت مورد کاربرد ۲۷
نمودار توالی مورد کاربرد ۲۸
نمودار همکاری مورد کاربرد ۲۹
نمودار فعالیت مورد کاربرد ۳۱
نمودارتوالی مورد کاربرد ۳۲
نمودارهمکاری مورد کاربرد ۳۲
نمودار کلاس ۳۳
جدول ۱NF ۳۴
جدول کارمند ۳۴
جدول نرمال ۲NF ۳۵
جدول مشخصات فردی کارمند ۳۵
جدول مشخصات اداری کارمند ۳۵
جدول مشخصات نامه ۳۵

پاسخ دهید