پرسشنامه و کار آماری در رابطه با دوستی های قبل از ازدواج

پرسشنامه و کار آماری در رابطه با دوستی های قبل از ازدواج

تعداد صفحات: 25

نوع فایل: zip

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 1441 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 فوریه 2017

به روز رسانی در: 6 فوریه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پرسشنامه و کار آماری در رابطه با دوستی های قبل از ازدواج

چکیده
عنوان تحقیق عبارت است از بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان دانشگاه پیام نور زابل. نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان بوده اند که توسط پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته اند. پرسشنامه دارای 25 سئوال بوده است.
در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
در آمار توصیفی به محاسبه فراوانی، درصد، میانگینف ترسیم نمودارها و تدوین جداول پرداخته شده است. تمامی مراحل کدگذاری، ثبت داده ها محاسبات آماری بوسیله کامپیوتر از نرم افزار SPSS انجام گرفته است.
واژگان کلیدی
برقراری ارتباط، دوستی با جنس مخالف، داشنجویان، دانشگاه پیام نور، نرم افزار Spss

چکیده
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضروت مسأله
اهداف پژوهش
سئوالات تحقیق
فرضیه ی پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیات
طرح پژوهش
جامعه و نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
ابزار پژوهش
روش تجزیه و تحلیل آماری
پرسشنامه در رابطه با دوستی های قبل از ازدواج