زمین کردن انواع مدارات

زمین کردن انواع مدارات

تعداد صفحات: 50

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 771 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:
موضوع اتصال زمین در شبکه های توزیع از مسائلی است که از بُعد فنی و ایمنی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به منظور افزایش ضریب اطمینان کافی در بهره برداری صحیح و ایمن ازشبکه ها و جلوگیری از خطرات ناشی از حفاظت ناقص برای انسان ها و تاسیسات، ضرورت بررسی اتصال زمین در شبکه های توزیع و رعایت اصول فنی استانداردها، احساس می شود؛ لذا در این پایان نامه سعی شده انواع روش های زمین کردن و محاسبات آنها به طور مختصر ارائه گردد، امید است مطالب ارائه شده راه گشایی برای پیشرفت دانش فنی دانش پژوهان محترم باشد.

فهرست مطالب
زمین کردن ۲
انواع زمین کردن ۲
زمین کردن حفاظتی ۳
سیستم زمین الکتریکی ۴
اجزاء اصلی سیستم زمین ۶
مفهوم جرم کلی زمین (زمین ایده آل) ۷
مقاومت ویژه خاک ۸
مدل بندی خاک ۹
عوامل موثر در مقاومت ویژه ۱۰
اندازه گیری مقاومت ویژه خاک ۱۱
نکات مهم در سنجش مقاومت ویژه ۱۴
ملاحظات ایمنی و تحقیق درباره خصوصیات و ویژگیهای بدن ۱۵
افزایش پتانسیل زمین و مفهوم ولتاژهای گام و تماس ۱۵
محدوده جریانهای قابل تحمل ۱۶
الکترود زمین وانواع آن ۱۸
الکترود قائم یا میل زمین: ۲۰
میل مسی مغز فولادی : ۲۱
لوله فولادی گالوانیزه : ۲۲
الکترود افقی: ۲۳
الکترود ترکیبی: ۲۶
سطح مقطع و نوع الکترود و هادی اصلی سیستم زمین ۲۷
خوردگی الکتروشیمیایی ۳۰
ارتباط الکتریکی تجهیزات با سیستم زمین ۳۲
هادی اصلی زمین: ۳۲
شین (باسبار) زمین: ۳۳
انتخاب و نصب اتصالات: ۳۴
اتصالات جوش احتراقی (پودر و قالب): ۳۴
اندازه گیری مقاومت سیستم زمین ۳۶
نکات مهم در اندازه گیری مقاومت سیستم: ۳۷
انواع روشهای زمین کردن : ۳۷
انواع سیستم های رایج زمین کردن: ۳۸
سیستم TN ۳۹
سیستم TN-S: ۳۹
سیستم TN-C-S: ۳۹
سیستم TN-C: ۴۰
سیستم TT: ۴۱
سیستم IT: ۴۲
اصطلاحاتی که درزمین کردن به کاربرده می شود ۴۶
زمین ( ارت ) ۴۶
سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ) ۴۶
الکترود ارت ۴۶
مقاومت الکترود ارت ۴۶
جریان اتصال به زمین (جریان اتصال کوتاه ) ۴۶
سیم اتصال به زمین (سیم ارت ) ۴۷
سیم خنثی (نول) ۴۷
سیم مشترک ارت – نول ( PEN ) : ۴۷
قسمت های بی حفاظ ( روباز ) هادی ۴۷
قسمت های برقدار ۴۷
پتانسیل زمین ۴۷
هادی بیگانه ۴۸
اضافه جریان ۴۸
تماس مستقیم ۴۸
تماس غیر مستقیم ۴۸
تجهیزات الکتریکی ۴۸
تجهیزات مصرف کننده جریان ۴۹
منابع ۵۰

پاسخ دهید