بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

تعداد صفحات: 80

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1385 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 فوریه 2017

به روز رسانی در: 8 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
مقدمه:
ورود به قرن بیست و یکم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانیهای بسیار جدی همچون بحران های زیست محیطی، فقر، گرسنگی، سوء تغذیه و خشکسالی همراه بوده است. در این میان، هیچ یک از برنامه های طراحی شده توسعه و فناوری های نوین قرن بیستمی، نتوانسته‌اند تاثیر قاطعی در رفع این مسایل و شکاف توسعه و تبعات ناشی از آن داشته باشند. (کارول، کلی، 2003)
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعیت مکانی و زمانی، دسترسی یکسانی به اطلاعات مورد نیاز خود خواهند داشت و این دسترسی به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلکه ابزار و شاخص توسعه نیز محسوب گردیده و حتی این جوامع را می توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات و دسترسی به آن طبقه بندی کرد. (اسکات تاپ، 1996)
عوامل متعدد و متنوعی زمینه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک را فراهم می سازند که همگی ناشی از رشد فناوری و پیچیده تر شدن زندگی بشر هستند. در این باره ضرورت های زیر را می توان برشمرد: ….

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان موضوع و مسأله تحقیق
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1- گزاره های تحقیق
1-4-1- اهداف تحقیق
2-4-1- فرضیه های تحقیق
5-1- متغییر های تحقیق
6-1- روش تحقیق
7-1- جامعه آماری و نمونه تحقیق
8-1- مشکلات و محدودیت های تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری
مقدمه
2 -1- تاریخچه بانکداری
2 -1-1- بانک
2-1-2- پیشینه بانک در جهان
2-1-3- پیشینه بانک در ایران
2-2- تبادلات مالی بصورت الکترونیکی
2 -2-1- انتقال الکترونیکی منابع EFT
2-2-2- سوئیفت SWIFT
2-2-3- مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI)
2-3- بانکداری الکترونیک
2-3-1- تعریف بانکداری الکترونیک
2-3-2- بانکداری اینترنتی
2-3-3- تاریخچه بانکداری الکترونیک
2-3-4- سیستم‌های پرداخت در بانکداری الکترونیک
2-3-5- انواع خدمات مهم بانکداری الکترونیک
2-4- مزایای بانکداری الکترونیک
2-5- چالش های بانکداری الکترونیک
2-6 بانکداری الکترونیک در ایران
2-7 موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
2-7-1 شاخص های موانع فنی
2-7-2 شاخص های موانع فرهنگی
2-7-3 شاخص های موانع مدیریتی
2-7-4 شاخص های موانع مالی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه
3-2- طرح تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نمونه
3-4-1 حجم نمونه
3-5 فرضیه‌های تحقیق
3-5-1 فرضیه‌های فرعی تحقیق
3-6- متغیرهای تحقیق
3-7 روش های مورد استفاده در جمع آوری اطلاعات این تحقیق‌
3-7-1 روش کتابخانه‌ای
3-7-2 روش مصاحبه
3-7-3- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه
3-8- تعیین روایی پرسشنامه
3-9- تعیین پایایی پرسشنامه
3-10- روشهای آمای
3-10-1 روش اندازه گیری
3-10-2 روش‌های آماری تحلیل داده‌ها
3-10-2-1- آمار توصیفی
3-10-2-2 آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
4-1- توصیف داده ها
4-1-1 ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان
4-1-2 اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیه های تحقیق
4-2- انجام آزمون های مورد نظر
4-2-1- آزمون فرضیه های اصلی تحقیق
4-2-2- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه پژوهش
5-3- پیشنهادات
5-4- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی
ضمائم و پیوست‌ها
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
پرسشنامه بررسی موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک