بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی بانک ملی مشهد

بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی بانک ملی مشهد

تعداد صفحات: 66

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1663 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه :
در عصر حاضر سازمانها دارای نقشهای مهمی در اجتماع می باشند .تا آنجا که در کلیه شئون زندگی افراد تاثیر گذارند.افراد می توانند با عضویت در سازمان ها ودارا شدن موقعیت های شغلی در آنها حیات وموقعیت اجتماعی خود راتاحدودی تضمین کنند. عوامل چندی در حیات سازمانها موثرند،ازجمله این عوامل می توان به دسته بندی زیر اشاره کرد:
عوامل محیطی :این عوامل از محیط به سازمان وارد شده ونقش های متفاوتی را درروند تولید به عهده می گیرند
عوامل انسانی :مهمترین عامل در سازمانها افراد وروابط متقابل بین فردی وسازمانی می باشد
ساختار سازمانی :ساختار سازمانی به روابط نظام یافته بین اعضای سازمان گفته می شود
باتوجه به مطالب بالامی توان گفت ،سازمانی موفق به حیات وبقا درنظام کنونی جهان می شود که بتواند از منابع خود به خوبی بهره برده ،داده ها رابه ستاده های قابل رقابت بادیگر سازمانها تبدیل نماید. که این امر متضمن استفاده بهینه ازمنابع در دسترس سازمان است
از میان منابعی که نام بردیم می توان منابع انسانی را به عنوان مهمترین وتاثیر گذارترین مورد در موفقیت ویا شکست سازمانها یاد کرد
برای مدیران هر سازمانی مهم است تا باشناخت درست از ویژگی های نیروی انسانی خود وفراهم نمودن شرایط بهتر جهت افزایش رضایت شغلی ،درنتیجه افزایش انگیزش ودر نهایت افزایش بهره وری به اهداف سازمان دست یابند.
به نظر محقق یکی ازعوامل مهم دربهره وری نیروی انسانی میزان رضایتمندی شغلی کار کنان است.رضایت مندی باعث انگیزش بیشتر فرد برای خدمت به سازمان وبهبود عملکرد سازمانی فرد، می گردد که نتیجه آن موفقیت فرد وسازمان در رسیدن به اهداف مورد نظر در اجتماع می باشد.

مقدمه
اهیمت و ضرورت تحقیق
سوال اصلی تحقیق
فرضیه تحقیق
اهداف تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
روش وابزار تحقیق
فصل دوم
پیشینه تحقیق
تعاریف پژوهش
نظریه آلدرفر:
نظریه برابری وانتظار
تئوری هدف گذاری ادوین لاک
عوامل سازمانی
عوامل محیطی
دستمزد
فصل سوم
روش انجام تحقیق
روش وابزار گرد آوری اطلاعات

پاسخ دهید