بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی در بین دختران جوان ۱۸ تا ۲۶ سال

بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی در بین دختران جوان ۱۸ تا ۲۶ سال

تعداد صفحات: 65

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1216 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 19 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی  در بین دختران ۱۸ تا ۲۶ سال می باشد. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده های مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان،وضعیت وجود افسردگی، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی و سن و سال تحصیلی و همچنین اطلاعات پرسشنامه که افراد نمونه را بصورت (غیراحتمالی – در دسترس ) در بازه سنی ۱۸ تا۲۶ انتخاب کرده خواسته شد به روش خودسنجی پاسخ دهند سپس با استفاده از آمار استنباطی(آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه)، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته شد.
فصل اول
بیان مسئله و اهداف پژوهش
۱-۱-مقدمه    ۲
۲-۱-بیان مسئله:    ۴
۳-۱-هدف کلی تحقیق :‌    ۶
۴-۱-فرضیه های پژوهش :‌    ۷
۵-۱-فایده تحقیق :    ۷
۶-۱-روش انجام تحقیق :    ۸
۷-۱-جامعه آماری تحقیق :    ۸
۸-۱-نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری :    ۸
۹-۱-روش آماری تحقیق :    ۹
۱۰-۱-متغیرهای پژوهش عبارتند از :    ۹
۱۱-۱-روش جمع آوری داده ها :‌    ۹
۱۲-۱-تعاریف:    ۹
۱۲-۱-۱- افسردگی :    ۹
۱۲-۱-۲-علایم جسمی:    ۱۰
۱۲-۱-۳- اختلال افسردگی:    ۱۰
فصل دوم
پیشینه پژوهش
۱-۲-تاریخچه:    ۱۲
۲-۲-پیشینه تحقیق:    ۱۴

فصل سوم
مبانی نظری
۱-۳-بررسی شیوع علایم جسمی :    ۱۸
۲-۳-علل بروز    ۱۹
۲-۳-۱-علل زیست شناختی    ۱۹
۲-۳-۲-علل روانی اجتماعی    ۲۰
۳-۳-شیوع    ۲۱
۳-۱-۳-همه گیری شناسی اختلال افسرده خویی    ۲۱
۴-۳-علائم    ۲۲
۴-۱-۳-پایین آمدن میزان انرژی و فعالیت    ۲۲
۴-۲-۳-تغییرات جسمی یا فیزیکی    ۲۳
۴-۳-۳-نشانه‌های هیجانی    ۲۳
۴-۴-۳-واکنش‌های روانی شدید    ۲۴
۴-۵-۳-الگوهای فکری اشتباه    ۲۴
۵-۳-نشانه‌های افسردگی    ۲۵
۵-۱-۳-درگیری فکری با مرگ    ۲۵
۵-۲-۳-محتوی تفکر    ۲۵
۵-۳-۳-نظام حسی    ۲۵
۵-۴-۳-وضعیت ظاهری    ۲۶
۶-۳-ملاک‌های DSM-IV-TR در مورد افسردگی اساسی    ۲۶
۷-۳-نشانه‌های افسرده خویی    ۲۸
۷-۱-۳-خصوصیات مرتبط با سن    ۲۹
۷-۲-۳-خصوصیات پیوسته    ۲۹
۸-۳-درمان    ۲۹
۷-۱-۳-رویکرد درمانگری شناختی رفتاری به افسردگی    ۳۰
۸-۳-راه‌های غلبه بر افسردگی    ۳۲
۹-۳-انواع    ۳۲
۱۰-۳-آیا افسردگی با بیماری های جسمی ارتباط دارد؟    ۳۳
۱۱-۳-آزمون افسردگی برای دختران ۱۸ تا ۲۶ که بیماری فیزیکی همراه دارند:    ۳۹
۱۲-۳-شیوع علایم بالینی و تشخیص افسردگی در زمینه ی بیماری های جسمانی:    ۴۰
۱۳-۳-علایم بالینی هشدار بروز افسردگی در زمینه ی مشکلات جسمانی:    ۴۳
۱۴-۳-عدم همکاری در درمان    ۴۴
۱۵-۳-عوامل مستعدکننده ی ابتلا به افسردگی  دختران ۱۸ تا ۲۶ سال در بیماری های فیزیکی:    ۴۵
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-مقدمه    ۴۷
۲-۴-تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها    ۴۷
۲-۱-۴-مبتلا به اختلال افسردگی    ۴۸
۲-۲-۴- وضعیت تأهل    ۴۹
۲-۳-۴-وضعیت شغلی    ۵۰
۲-۴-۴- سن    ۵۱
۲-۵-۴- شدت علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی    ۵۲
۳-۴:  آزمون فرضیه ها    ۵۳
۳-۱-۴: فرضیه اول    ۵۳
۳-۲-۴: فرضیه دوم    ۵۴
۳-۳-۴: فرضیه سوم    ۵۵
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-نتیچه گیری    ۵۷
۲-۵-مشکلات و محدودیتهای تحقیق :    ۵۸
۳-۵-پیشنهادات :    ۶۰
منابع    ۶۱
پیوست    ۶۳

پاسخ دهید