بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی

بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی

تعداد صفحات: 95

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1362 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران دبیرستان های دولتی شهرستان چایپاره در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به روش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران دبیرستان های دولتی ناحیه ی……….. می باشد که از بین آنها ۲۰۰ معلم با روش تصادفی ساده، و ۳۴ مدیر(کل مدیران، به دلیل محدود بودن تعداد آنها) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه …

فصل اول:  کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه    ۱
۱-۲ بیان مساله    ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق    ۳
۱-۴ فرضیه های تحقیق    ۷
۱-۵ متغیرهای تحقیق    ۷
۱-۶ اهداف تحقیق    ۸
۱-۷ تعاریف اصطلاحات و واژه ها    ۸
۱-۷-۱ تعاریف نظری    ۸
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی    ۹
۱-۸ چهارچوب فصول آتی    ۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱ بخش اول: سبک های تفکر    ۱۰
۲-۱-۱ مقدمه    ۱۰
۲-۱-۲ دوران تکامل سبک های تفکر    ۱۰
۲-۱-۳ تعریف سبک، تفکر و سبک تفکر    ۱۲
۲-۱-۳-۱ تعریف سبک    ۱۲
۲-۱-۳-۲ تفکر    ۱۲
۲-۱-۳-۳ سبک تفکر    ۱۲
۲-۱-۴ شیوه های تفکر    ۱۴
۲-۱-۵ الگوهای تفکر    ۱۵
۲-۱-۵-۱ الگوی سبک های تفکر هریسون و برامسون    ۱۵
۲-۱-۵-۱-۱ سبک ترکیبی    ۱۶
۲-۱-۵-۱-۲ سبک ایده آلیسم    ۱۶
۲-۱-۵-۱-۳ سبک پراگماتیسم    ۱۶
۲-۱-۵-۱-۴ سبک آنالیسم    ۱۶
۲-۱-۵-۱-۵ سبک رئالیسم    ۱۷
۲-۱-۵-۲ الگوی سبک های تفکر رابرت جی استرنبرگ    ۱۷
۲-۱-۵-۲-۱ کارکرد سبک های تفکر    ۱۸
۲-۱-۵-۲-۲- شکل های سبک های تفکر    ۲۰
۲-۱-۵-۲-۳ سطوح سبک های تفکر    ۲۰
۲-۱-۵-۲-۴ حوزه های سبک های تفکر    ۲۱
۲-۱-۵-۲-۵ گرایش های سبک های تفکر    ۲۱
۲-۱-۶ ویژگی های سبک های تفکر از نظر استرنبرگ    ۲۲
۲-۱-۷ متغیرهای مؤثر در شکل گیری سبک های تفکر    ۲۲
۲-۱-۸ ابزارهای سنجش شیوه های تفکر    ۲۳
۲-۲ بخش دوم: نوآوری    ۲۵
۲-۲-۱ تعریف نوآوری    ۲۵
۲-۲-۲ شرایط لازم جهت تحقق خلاقیت و نوآوری    ۲۵
۲-۲-۳ خلاقیت و نوآوری در انسان ها    ۲۷
۲-۲-۴ نوآوری در سازمان ها از دیدگاه های مختلف     ۲۹
۲-۲-۵ طبقه بندی موانع نوآوری و خلاقیت    ۳۱
۲-۲-۶ برخی موانع نوآوری درسازمان از دیدگاه های دیگر    ۳۵
۲-۲-۷ عوامل تسهیل کننده فرایند نوآوری در سازمان های آموزشی    ۳۸
۲-۲-۸ راهکارهای برطرف کردن موانع نوآوری در آموزش و پرورش    ۳۹
۲-۳ بخش سوم: پیشینه تحقیق    ۴۰
۲-۳-۱ مقدمه    ۴۰
۲-۳-۲ تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در داخل کشور    ۴۰
۲-۳-۳ تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج کشور    ۴۲
۲-۳-۴ خلاصه فصل    ۴۴
فصل سوم: روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات
۳-۱ مقدمه    ۴۵
۳-۲ روش تحقیق    ۴۵
۳-۳ جامعه آماری    ۴۵
۳-۴ نمونه آماری    ۴۶
۳-۴-۱ روش نمونه گیری    ۴۶
۳-۴-۲ تعیین حجم نمونه    ۴۶
۳-۵ متغیرهای پژوهش    ۴۷
۳-۵-۱ انگیزه نوآوری    ۴۷
۳-۵-۲ سبک های تفکر    ۴۷
۳-۵-۳ ویژگی های جمعیت شناختی    ۴۷
۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات    ۴۸
۳-۶-۱ پرسشنامه سبک های تفکر    ۴۸
۳-۶-۱-۱ روایی و پایایی پرسشنامه سبک های تفکر    ۴۹
۳-۶-۲ پرسشنامه سنجش میزان انگیزه نوآوری در معلمان    ۵۰
۳-۶-۲-۱ روایی و پایایی ابزار    ۵۰
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات    ۵۰
۳-۷-۱ روش کتابخانه ای    ۵۱
۳-۷-۲ روش میدانی    ۵۱
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۵۱
۳-۹ خلاصه فصل    ۵۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه    ۵۳
۴-۲ توصیف آماری داده ها    ۵۳
۴-۲-۱ توصیف داده های جمعیت شناختی    ۵۳
۴-۲-۱-۱ سن    ۵۴
۴-۲-۱-۲ سابقه خدمت    ۵۶
۴-۲-۱-۳ آخرین مدرک تحصیلی    ۵۸
۴-۲-۱-۴ جنسیت    ۶۰
۴-۳ تحلیل های استنباطی    ۶۲
۴-۳-۱ سؤال های تحقیق    ۶۲
۴-۳-۲ آزمون فرضیه های تحقیق    ۶۳
۴-۴ خلاصه فصل    ۷۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه    ۷۲
۵-۲ یافته های توصیفی تحقیق    ۷۳
۵-۳ یافته های استنباطی تحقیق    ۷۴
۵-۴ بحث، بررسی و نتیجه گیری    ۷۵
۵-۵ محدودیت های پژوهش    ۷۹
۵-۶ پیشنهادات کاربردی    ۸۰
۵-۷ پیشنهادات برای پژوهشگران آینده    ۸۱
الف: منابع فارسی    ۸۲
ب: منابع انگلیسی    ۸۶
ضمیمه الف: پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ    ۸۸
ضمیمه ب: پرسشنامه الگوهای نوآوری    ۹۱
چکیده انگلیسی    ۹۴

پاسخ دهید