بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان

تعداد صفحات: 80

نوع فایل: یخزط

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 704 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:
هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه خلاقیت دانش آموزان و نگرشهای فرزند پروری والدین ، دستیابی به نتایجی است که احتمالا حاکی از ارتباط برخی از عوامل بین آنهاست . فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از ” بین نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد “. در فرضیه های فرعی ، بررسی رابطه خلاقیت با جنسیت ، پایه های تحصیلی ، متغییرهای دموگرافیک و… مد نظر بوده است . برای انجام پژوهش از روش توصیفی ( پیمایشی ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروری والدین به عنوان متغییر مستقل و میزان خلاقیت دانش آموزان به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای دو پرسشنامه به شرح زیر جمع آوری شده است…
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
نمونه و جامعه آماری تحقیق
روشهای آماری تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف اصطلاحات و متغییرها
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
معنا و مفهوم خلاقیت
تعریف خلاقیت
نظریه های خلاقیت
تفاوت خلاقیت با نوآوری
ارتباط خلاقیت با هوش
خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز
ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق
تخیل بستر خلاقیت
خلاقیت در موج سوم
خلاقیت به عنوان فرآیند
خلاقیت استعدادی برای تمام عمر
نقش ویژه مدارس در پرورش خلاقیت
تاثیر متقابل معلمان – شاگردان و خلاقیت
راههای آموزش و پرورش خلاقیت
خلاقیت و مقاوت سازمانهای آموزشی
عوامل بازدارنده خلاقیت ( کشنده های خلاقیت )
تاثیر فرهنگ و محیط بر خلاقیت
سبکهای فرزند پروری و خلاقیت
سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان
تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم : روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
مقدمه
روش تحقیق ( روش اجرای تحقیق )
روشهای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
جامعه آماری تحقیق
برآورد حجم نمونه تحقیق
متغییرهای تحقیق
ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها )
روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق
پایائی ایزارهای اندازه گیری تحقیق
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی تحقیق
یافته های استنباطی تحقیق
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری تحقیق
یافته های تحقیق
پیشنهادات تحقیق
محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
ضمائم
۱- پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت
۲- پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین
۳- پرسشنامه ارزشیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

پاسخ دهید