بررسـی سبـک های تعـاملی زوجیـن

بررسـی سبـک های تعـاملی زوجیـن

تعداد صفحات: 60

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1147 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 19 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک های تعاملی زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از  نوع پس رویدادی و جامعه آماری شامل کلیه زنان شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۵بود.حجم نمونه برابر با ۸۰ نفر زن بود. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری ۲۸سؤال۴مقیاسی بود. داده های حاصله با استفاده از روش های آماری t تک متغیره و ضریب همبستگی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد،که بین زوجین شهر زاینده رود تعاملات خوب و مناسبی وجود داشت.

فصل اول: کلیات پژوهش
۱ – ۱ مقدمه
۱ – ۲بیان مسأله
۱ – ۳ اهمیت وضرورت پژوهش
۱- ۴ اهداف پژوهش
۱- ۵ تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
۲ – ۱مقدمه
۲ -۲ تعریف مفهومی روابط زناشویی
۲ – ۳ تاریخچه ازدواج وتشکیل خانواده
۲ – ۴ مروری کوتاه بر نظریه های زوج درمانی
۲-۴-۱ مدل های روان پویایی
۲-۴-۲ نظریه ی بوئن
۲-۴-۳ دیدگاه ساختاری
۲-۴-۴ رویکرد استراتژیک
۲-۴-۵ دیدگاه زوج درمانی رفتاری
۲-۴-۶ دیدگاه ارتباطی ستیر
۲-۴-۷ دیدگاه غنی سازی ارتباط
۲-۴-۸ رویکرد مشاوره درمان کوتاه مدت راه حل – محور
۲-۵-۱ عوامل مهم و مؤثر در روابط زناشویی
۲ – ۵-۲عوامل تأثیرگذاربر روابط زناشویی
۲-۶-۱ جایگاه و اهمیت تشکیل خانواده
۲-۶- ۲ اهمیت روابط درخانواده
۲-۶-۳  عوامل مهم وموثردربرقرای ارتباط واستمرار رابطه ها
۲-۷-۱ معنای عشق
۲-۷-۲ ما در روابطمان دچار مشکل شده ایم
۲-۷- ۳ درهم آمیختن علم وعمل
۲-۷-۴  اختلافهای ارتباطی میان زوجهای پریشان وزوجهای غیرپریشان
۲-۷-۵ هدفهای مداخله های ارتباطی
۲-۷-۶ بنیادهای ارتباط
۲-۷-۷  اصول ارتباط
۲-۷-۸ رفتارهای غیرکلامی
۲-۷-۹ رفتارهای کلامی خردیاظریف
۲-۷-۱۰ آموزش مهارتهای ارتباطی
۲-۷-۱۱ راهبردهای بالینی درآموزش مهارتهای ارتباطی
۲-۸-۱ تعارضهای رابطه ی زوج با نیازهای فردی
۲-۸-۲زوجها به صمیمیت نیاز دارند
۲-۸-۳ ویژگیهای زوجهای سالم
۲-۸-۴ عوامل روانشناختی درازدواج
۲-۸-۵  وظایف روانشناختی زوج درمراحل تکامل
۲-۸-۶ خشنودی درخانواده وعوامل مؤثر برآن
۲-۸-۷  تغییرات رضایت زناشویی درطول زمان
۲-۸-۸ رویکردغنی سازی ارتباط
۲-۸-۹  اصول اساسی درمان غنی سازی ارتباط
۲-۸- ۱۰ چگونگی آموزش مهارتهای غنی سازی ارتباط
۲-۹-۱مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم:روش پژوهش
۳-۱مقدمه
۳-۲ روش پژوهش
۳-۳ جامعه آماری
۳-۴ حجم نمونه
۳-۵ روش نمونه گیری
۳-۶ ابزار اندازه گیری
۳-۷ شیوه جمع آوری اطلاعات
۳-۸ روشهای تجزیه وتحلیل دادها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ -۱  مقدمه
۴ -۲  بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه
۴ – ۳  یافته های استنباطی پژوهش
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ – ۱ مقدمه
۵ – ۲ بحث و نتیجه گیری
۵ – ۳ پیشنهاد های کاربردی
۵ – ۴ پیشنهاد های پژوهش
۵ – ۵  محدودیت های پژوهش
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست

پاسخ دهید