مقررات ساختمان مبحث هفتم ( پی و پی سازی)

مقررات ساختمان مبحث هفتم ( پی و پی سازی)

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1251 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 14 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقررات ساختمان مبحث هفتم ( پی و پی سازی)

کلیات
مقدمه
نیاز به تدوین مقرراتی برای بررسی های ژئوتکنیکی با هدف انجام طراحیهای ژئوتکنیکی و به تبع ان ضوابط کلی انجام ازمایشهای ژئوتکنیکی به منظور تعیین پارامترهای موردنیاز طراحی در چارچوب طرح تدوین مقررات ملی ساختمان به وضوح می شود .در این راستا با استفاده از مدارک موجود در ادبیات فنی ژئوتکنیک سعی شده است دستورالعملی کلی جهت نحوه برنامه ریزی و انجام ازمایشهای ژئوتکنیکی (در ساختگاه و در ازمایشگاه)، تعیین پارامترهای طراحی و نهایت انجام طراحیهای ژئوتکنیکی تدوین شود تا به کمک ان خطوط کلی و فهرست خدمات لازم روشن گردد .
یاداوری این نکته بایسته است که اصولا علم ژئوتکنیک چه در عرصه طراحی و چه در عرصه انجام ازمایشهای موردنیاز در شناسایی و بررسی ساختگاه، برخلاف دیگر گرایشهای اصلی در رشته عمران (سازه و اب و راه )، چندان در چارچوب ائیننامه نمی گنجد و همواره ناهمگونی های خاک، نابهنجاریهای موضعی، مشکلات انجام ازمایشها و عدم قطعیت در نتایج ازمای ش، مهند س ژئوتکنیک را وادار می سازد تا همزمان با تکیه بر اصول و مبانی تئوریک مکانیک خاک و مهندسی پی به تجربیات مشابه دیگر و اطلاعات تجربی و مشاهده ای در دسترس خود مراجعه و با قضاوت مهندسی هوشمندانه اعلام نظر نماید .
غرض از قضاوت مهندسی ان نیست که انچه را که نمی دانیم با نظری کلی چه غلط و چه درست زیر سرپوش قضاوت مهندسی پوشانده و اظهارنظری عاری از نکات اصولی تئوری و تجربی بنمائیم، بلکه مقصود این است که در چارچوب سخت و غیرقابل انعطاف نمانده و با نگرشی عمیق و جامع و با احاطه کامل به اصول تئوری و تجربی و بر اساس ازمایشها و محاسبات انجام شده، نظری کارشناسانه و معتبر در شرایط ویژه هر ساختگاه داده و وجوه مختلف هر مساله را بررسی نموده و قضاوت کرده باشیم.

فهرست مطالب
۷-۱ کلیات ۱
۷-۱-۱ مقدمه ۱
۷-۱-۲ هدف ۲
۷-۱-۳ دامنه کاربرد ۲
۷-۱-۴ فرضیات تهیه این مقررات ۳
۵-۱-۷تعاریف کلی و واژه ھا ۴
۷-۲ مبانی طراحی ژئوتکنیکی ۴
۷-۲-۱نیازھای طراحی ۴
۷-۲-۲رده ھای ژئوتکنیکی ۵
۷-۲-۲-۱رده ژئوتکنیکی ۱ ۶
۷-۲-۲ رده ژئوتکنیکی ٢ ۶
۷-۲-۲-۳رده ژئوتکنیکی ٣ ۷
۷-۲-۳ ملاحظات طراحی ۷
۷-۲-۴ملاحظات بارگذاری در طراحی ژئوتکنیکی ۹
۷-۳-۱ کلیات ۹
۷-۳ ارزیابی پارامترھای ژئوتکنیکی ۱۰
۷-۳-۳-۱کلیات ۱۰
۷-۳-۴ گزار ش نهایی مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی ۱۲
۷-۳-۵گزار ش نهایی بررسی های کنترلی ۱۳
۷-۴ پی های سطحی (شالوده ھا) ۱۴
۷-۴-۱ دامنه: ۱۴
۷-۴-۲ حالتھای حدی: ۱۴
۷-۴-۳ملاحظات طراحی و نیروھا: ۱۴
۷-۵ پی های ژرف(شمعی ها) ۱۶
۷-۶ سازه ھای نگهبان ۱۸
۷-۶-۱حدود ۱۸
۷-۶-۲حالتھای حدی ۱۹
۷-۶-۹ حالت حدی بهره برداری ۲۰
۷-۶-۹-۱ کلیات ۲۰
۷-۶-۹-۲جابجایی ھا ۲۰