مقاله نظرات فلسفی و تربیتی فیلسوفان کلاسیک، مدرن و پست مدرن

مقاله نظرات فلسفی و تربیتی فیلسوفان کلاسیک، مدرن و پست مدرن

تعداد صفحات: 9

نوع فایل: Word

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1019 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 نوامبر 2019

به روز رسانی در: 6 نوامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقاله نظرات فلسفی و تربیتی فیلسوفان کلاسیک، مدرن و پست مدرن

چکیده
فلسفه تعلیم و تربیت درجایگاه یکی از فلسفه‌های مضاف، از دو زاویه قابل بررسی و مطالعه است : 1. دیدگاه‌های فیلسوفان درباره تعلیم و تربیت؛ 2. رشته دانشگاهی. فلسفه تعلیم و تربیت از نگاه اول، تاریخی به قدمت اندیشه‌ورزی و نظریه پردازی فیلسوفان شرق و غرب عالم در باب تربیت دارد؛ اما از نگاه دوم حدود یک قرن از عمرش سپری می‌شود. از فلسفه تعلیم و تربیت، بسته به نوع دید و مبانی فلسفی متناسب با آن، مفاهیم و تعاریف گوناگونی ارائه شده است: استنتاج آرای تربیتی از مبانی فلسفی، کاربرد فلسفه در تعلیم و تربیت، نظریه عمومی تعلیم و تربیت، تحلیل و پردازش مفاهیم و گزاره‌های تربیتی و مانند آن. این مقاله، نظریات فیلسوفان مدرن، کلاسیک و پست مدرن را درباره تعلیم و تربیت مقایسه و تبیین و اثبات مبادی تصوری و تصدیقی تعلیم و تربیت تلقی می‌کند .رشته فلسفه تعلیم و تربیت، تحولات و تطوراتی را پشت سر نهاده که در دو مرحله قابل تشخیص و بررسی است. فلسفه تعلیم و تربیت در حال حاضر در مرحله پساتحلیلی و مشتمل بر رویکرد‌ها و دیدگاه‌های متنوعی در جهان غرب است.
واژگان کلیدی:تعلیم و تربیت، نظریه پردازان فیلسوفان، پست مدرن، مدرنیسم

شامل:
مقدمه
فلسفه کلاسیک
تعلیم و تربیت از دیدگاه سقراط
دیدگاه فلسفی و اخلاقی کانت
دیدگاه‌های فلسفی میشل فوکو
دلالت‌های دو نظریه برای تربیت اخلاقی
پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت
نقد پست مدرنیسم در تعلیم و تربیت
نتیجه گیری
منابع پژوهش