طراحی فضاهای آموزشی کودک بر اساس مدل خلاقیت با تاکید بر جنبه آموزش

طراحی فضاهای آموزشی کودک بر اساس مدل خلاقیت با تاکید بر جنبه آموزش

تعداد صفحات: 17

نوع فایل: word

دسته بندی: -

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 1254 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 جولای 2017

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

طراحی فضاهای آموزشی کودک بر اساس مدل خلاقیت با تاکید بر جنبه آموزش

چکیده
ماهیت و ویژگی های تفکر خلاق از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده و از آنجا که شخصیت فرد از سنین کودکی شکل میگیرد، تمرکز پژوهشگران در مورد خلاقیت مرتبط با این مقطع سنی است. همچنین پژوهش ها حاکی از این است که محیط اطراف کودک نقش مهمی بر سلامت جسمانی، روانی و شکوفایی خلاقیت کودک بازی میکنند. در مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی و کیفی در زمینه های روان شناسی محیط و طراحی معماری در مفاهیم خلاقیت و محیط های ساخته شده بر پرورش خلاقیت کودکان، همچنین ویژگی های محیطی مؤثر بر خلاقیت کودکان در مراکز کودک قره ضیاالدین مطالعه شده است. بدین منظور محتوای کیفی منابع و نظریات پژوهشگران مطرح در این زمینه، در جهت رسیدن به تفسیر و یافتن چهارچوبی برای ارزیابی ویژگ یهای محیطی مؤثر بر خلاقیت کودک، مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق، بر پایه تلفیق نظریات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش تحقیق پیمایشی (زمینه یابی) استفاده شده و براساس مدل خلاقیت، اصول طراحی فضاهای آموزشی استنتاج گردیده است. نتایج تحقیق براساس مدل، تهیه اصولی معمارانه برای طراحی فضاهای آموزشی کودکان 3 تا 6 ساله در جهت ارتقاء انگیزش و خلاقیت آنان است.نتایج پژوهش، با توجه به عوامل مؤثر در رفتار محیطی نشان می دهد، محیط با ویژگی هایی نظیر پیچیدگی، تحریک کنندگی، انعطاف پذیری، بازی سازی و ایجادکننده تعامل بین کودکان در افزایش خلاقیت کودکان مؤثر است. همچنین اگر محیط به گون های طراحی شود، که در آن اصول روان شناسی محیط در رابطه با خصوصیات جسمانی و روانی کودکان رعایت شود میتواند بستر مناسبی جهت شکوفایی خلاقیت کودکان فراهم آورد. محیط در این پژوهش محیط کالبدی، به صورت ساخته شده است که فضاهای باز و محیط های طبیعی را نیز شامل می شود.
واژگان گلیدی:خلاقیت، فضای آموزشی کودکان، اصول طراحی، ارتقا انگیزش

مقدمه
طرح مسئله
روش تحقیق
متغیرهای مؤثر
خلاقیت و عوامل محیطی مؤثر بر آن
ویژگی های مؤثر بر خلاقیت کودک
تبیین مدل تحقیق
عوامل تعیین کننده رفتار محیطی
بررسی مراکز کودک تهران (نمونه های موردی)
نتیجه گیری
پیشنهاد پژوهش
محدودیت پژوهش
منابع پژوهش