طراحی نرم افزار مکانیزه هتل

طراحی نرم افزار مکانیزه هتل

تعداد صفحات: 200

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 1511 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 21 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
نرم افزار “  هتل “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات مشتریان و . . . در یک هتل استاندارد با استفاده از C# طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که  به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر و به صوت نرم افزاری در اختیار کاربران قرار می دهد.
قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد هتل ها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد.

مقدمه    ۹
فصل اول:     ویژگیهای نرم افزار هتل    ۱۰
۱-۱- مشخصات فنی نرم افزار هتل    ۱۱
۱-۲- مزایای سیستم هتل    ۱۱
۱-۳- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)    ۱۲
۱-۳-۱- نیازمندیهای نرم افزاری    ۱۲
۱-۳-۱- نیازمندیهای سخت افزاری    ۱۲
فصل دوم: نیازمندیهای برنامه هتل (مصاحبات)    ۱۳
۲-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار هتل    ۱۴
۲-۱-۱-اطلاعات پایه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل    ۱۴
۲-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو ، نگهداری سوابق اتاقها    ۱۴
۲-۱-۳- گزارش‌ها    ۱۵
۲-۱-۴-  امنیت و حدود دسترسی    ۱۶
۲-۱-۵-بازسازی اطلاعات    ۱۶
فصل سوم: چارت سازمانی و شرح وظایف    ۱۷
۳-۱- چارت سازمانی مربوط به هتل    ۱۸
۳-۲- شرح وظائف هر یک از بخشها    ۱۹
۳-۲-۱- شرح وظائف مدیر عامل    ۱۹
۳-۲-۲- شرح وظائف معاونت مدیر عامل    ۱۹
۳-۲-۳- شرح وظایف واحد مالی و حسابداری    ۱۹
۳-۲-۴- شرح وظائف واحد کنترل کیفیت    ۲۰
۳-۲-۵- شرح وظائف واحد انبار    ۲۰
۳-۲-۶- شرح وظائف واحد خدمات داخلی    ۲۱
۳-۲-۷- شرح وظائف واحد خرید (تدارکات)    ۲۲
۳-۲-۸- شرح وظائف بازاریابی و فروش    ۲۳
۳-۲-۹- شرح وظائف واحد قراردادها    ۲۳
۳-۲-۱۰- شرح وظائف واحد پشتیبانی فروش    ۲۴
۳-۲-۱۱- شرح وظائف واحد پذیرش    ۲۴
۳-۲-۱۲- شرح وظائف امور اداری    ۲۵
۳-۲-۱۳- شرح وظائف واحد نگهبانی    ۲۵
۳-۲-۱۴- شرح وظائف بخش دوربینهای مداربسته    ۲۶
۳-۲-۱۵- شرح وظائف بخش حراست    ۲۶
۳-۱-۱۵-۱- حفاظت پرسنلی    ۲۶
۳-۱-۱۵-۲- حفاظت اسناد    ۲۶
۳-۱-۱۵-۳- حفاظت فیزیکی    ۲۷
۳-۲-۱۶- شرح وظائف بخش تعمیرات داخلی    ۲۷
۳-۲-۱۷- شرح وظائف بخش نظافت و آنکارد    ۲۸
۳-۲-۱۸- شرح وظائف صندوق    ۲۹
۳-۲-۱۹- شرح وظائف امور اتاقها    ۲۹
۳-۲-۲۰- شرح وظائف رستوران    ۲۹
فصل چهارم:    بررسی Use Case Diagrams و Actor ها    ۳۰
۴-۱- شناسایی Actor ها (بخش ۱ – ورود مشتری)    ۳۱
۴-۱-۱- Actor مشتری    ۳۱
۴-۱-۲- Actor مسئول پذیرش هتل    ۳۱
۴-۱-۳- Actor صندوقدار    ۳۱
۴-۱-۴- Actor مسئول رستوران    ۳۲
۴-۱-۵- Actor مسئول تحویل غذا در رستوران    ۳۲
۴-۱-۶- Actor سرپرست انبار    ۳۲
۴-۱-۷- Actor انباردار    ۳۳
۴-۱-۸- Actor مسئول امور اداری    ۳۳
۴-۱-۹- Actor مسئول نگهبانی    ۳۳
۴-۱-۱۰- Actor مسئول دوربینهای مداربسته و حراست    ۳۴
۴-۱-۱۱- Actor مسئول واحد فروش    ۳۴
۴-۱-۱۲- Actor مسئول واحد خرید    ۳۴
نمودار UseCase کلی سیستم هتل    ۳۵
UseCase های مشترک بین کاربران    ۳۶
سناریوی Sing Up Use Case    ۳۷
سناریوی SignIn Use Case    ۳۸
سناریوی SignOut Use Case    ۳۹
UseCase های مدیر هتل    ۴۰
سناریوی Boss Mailbox Use Case    ۴۱
سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف    ۴۲
سناریوی Staff Employment Use Case    ۴۳
سناریوی Use Case تائید پرداختها    ۴۴
سناریوی Generate Reports Use Case    ۴۵
Staff Use Case  (کارمندان)    ۴۶
سناریوی Generate Reports Use Case    ۴۷
سناریوی Rooms States Case    ۴۸
سناریوی Costumer Invoice Use Case    ۴۹
سناریوی Staff Mailbox Use Case    ۵۰
Costumer Use Case  (مشتریان)    ۵۱
سناریوی Use Case تحویل اتاقها توسط مشتریان    ۵۲
سناریوی Staff Mailbox Use Case    ۵۶
سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای    ۵۷
سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق توسط مشتری    ۵۸
۴-۲- شناسایی Use Case ها (بخش ۱ – ورود مشتری)    ۵۹
نمودار کلی سیستم هتل    ۵۹
۴-۳- Scenario  مربوط به نمودار    ۶۰
نمودار مربوط به اجاره اتاق در سیستم هتل    ۶۲
۴-۳-۳-۳- نمودار تحویل اتاق به مشتری توسط هتل    ۶۳
۴-۳-۳-۴- نمودار تحویل اتاق توسط مشتری به هتل    ۶۳
۴-۳-۳-۵- نمودار درخواست غذا از رستوران توسط مشتری    ۶۵
فصل پنجم:    بررسی روند کار در واحدهای هتل    ۶۶
۵-۱- نحوه صدور درخواست کالا از انبار در کلیه واحدها    ۶۷
۵-۲- نحوه تنظیم قراردادهای هتل    ۶۹
۵-۳- روال کار در انبار    ۷۱
۵-۴- روال کار در واحد پذیرش    ۷۲
۵-۵- روال کار در واحد خرید    ۷۳
۵-۶- روال کار در امور مالی و حسابداری    ۷۵
۵-۶-۱- اسناد پرداختنی    ۷۵
۵-۶-۲-اسناد دریافتنی    ۷۵
فصل پنجم: نمودارهای ERD    ۷۷
فصل ششم: نمودارهای DFD    ۸۰
مدل مفهومی پذیرش مشتری در هتل    ۸۱
نمودارDFD زمینه ای هتل    ۸۲
نمودار سطح ۱ DFD فیزیکی نرم افزار هتل    ۸۳
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات کرایه دادن)    ۸۴
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات پردازش پرداخت)    ۸۵
فصل هفتم: طراحی پایگاه    ۸۶
نمودار ارتباط موجودیتهای جداول پایگاه داده    ۸۷
فصل هشتم: سایر نمودارها    ۸۸
نمودار Activity Diagrams    ۸۹
فصل نهم: در مورد زبان برنامه نویسی    ۹۰
اهداف طراحی زبان    ۹۲
تاریخچه    ۹۳
ویژگی‌ها    ۹۳
سیستم یکپارچه شده    ۹۵
انواع داده    ۹۶
Boxing و EnBoxing    ۹۷
ویژگی‌های جدید در C# 2.0    ۹۷
کلاسهای partial    ۹۷
Genericها    ۹۸
کلاس های static    ۹۸
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع    ۹۹
Delegateهای ناشناس    ۹۹
Delegate covariance and contravariance    ۱۰۰
نوع داده Nullable    ۱۰۰
معماری دستیابی داده    ۱۰۱
فصل دهم: بررسی Source Code سیستم هتل    ۱۰۳
کدهای مربوط به frmLogin    ۱۰۴
کدهای مربوط به frmMain.cs    ۱۰۶
کدهای مربوط به frmHotelUsers.cs    ۱۱۱
کدهای مربوط به frmRooms.cs    ۱۲۰
کدهای مربوط به frmRoomTypes.cs    ۱۲۸
کدهای مربوط به frmRoomReserve.cs    ۱۳۳
کدهای مربوط به frmRoomCancelReserve.cs    ۱۳۸
کدهای مربوط به frmRoomTahvil.cs    ۱۴۳
کدهای مربوط به frmTasviehHesab.cs    ۱۴۹
کدهای مربوط به frmBackupDB.cs    ۱۵۶
فصل یازهم: نمودار Class    ۱۵۹
نمودار کلاس اصلی سیستم هتل    ۱۶۰
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم    ۱۶۱
متد Add()    ۱۶۱
متد Delete()    ۱۶۱
متد Update()    ۱۶۱
متد GetInfo()    ۱۶۲
متد PostInfo()    ۱۶۲
جزئیات و نام هر کلاس    ۱۶۳
کلاس کاربر    ۱۶۳
کلاس مدیر هتل    ۱۶۳
کلاس مشتری    ۱۶۳
کلاس صندوق پستی کاربران    ۱۶۴
کلاس عملیات انجام شده    ۱۶۴
کلاس خدمات دریافتی مشتریان    ۱۶۴
کلاس خدمات دریافتی مشتریان    ۱۶۵
کلاس شرح وظائف    ۱۶۵
کلاس استخدام نیرو    ۱۶۵
فصل دوازهم: نمودار های توالی (Sequence Diagrams)    ۱۶۶
نمودار توالی ورود به سیستم    ۱۶۷
نمودار توالی خروج از سیستم    ۱۶۸
نمودار توالی ثبت نام در سیستم    ۱۶۹
نمودار توالی ایجاد شرح وظائف    ۱۷۰
نمودار توالی ثبت ارائه خدمات به مشتری    ۱۷۱
نمودار توالی استخدام کارمند    ۱۷۲
نمودار توالی ایجاد صورتحساب    ۱۷۳
نمودار توالی مشاهده وضعیت اتاقها    ۱۷۴
نمودار توالی صندوق پستی کاربر    ۱۷۵
فصل سیزدهم: نمودار های همکاری (Collaboration Diagrams)    ۱۷۶
نمودار همکاری ورود به سیستم    ۱۷۷
نمودار همکاری خروج از سیستم    ۱۷۸
نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید    ۱۷۹
نمودار همکاری ایجاد شرح وظائف    ۱۸۰
نمودار همکاری ثبت ارائه سرویس به مشتری    ۱۸۱
نمودار همکاری استخدام کارمند    ۱۸۲
نمودار همکاری ایجاد صورتحساب    ۱۸۳
نمودار همکاری مشاهده وضعیت اتاقها    ۱۸۴
نمودار همکاری صندوق پستی کاربر    ۱۸۵
فصل چهاردهم: نمودار Domain    ۱۸۶
نمودار Domain    ۱۸۷
فصل پانزدهم: نمودار فعالیت ( Activity Diagram )    ۱۸۸
نمودار فعالیت ورود به سیستم    ۱۸۹
نمودار فعالیت ایجاد شرح وظائف    ۱۹۰
نمودار فعالیت مشاهده گزارشات    ۱۹۱
نمودار فعالیت ثبت برنامه ریزی جدید    ۱۹۲
نمودار فعالیت خروج از سیستم    ۱۹۳
نتیجه گیری    ۱۹۴
پیشنهادات    ۱۹۵
منابع و مواخذ    ۱۹۶

پاسخ دهید