ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد صفحات: 99

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 1387 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 فوریه 2017

به روز رسانی در: 6 فوریه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

مقدمه
رشد و پیشرفت اقتصادی و توسعه انسانی یا فقر و عقب مانده گی و زوال اجتماعی در هر جامعه با رابطه ای متقابل و مستقیم، وابسته به کارایی نظامها و مدیریت سازمانهای آن جامعه می باشد.امروزه سازمانها از اطلاعات و تکنیکهای متعددی در انجام وظایف مدیریتی و استفاده بهینه از منابع بهره می گیرند (بهشتیان، 1385). یکی از مهمترین ابزار تهیه اطلاعات سیستم حسابداری است که وظیفه آن تأمین نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف در زمینه های برنامه ریزی و کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری است.استفاده صحیح از اطلاعات حسابداری منجر به افزایش کارایی، کنترل، سوددهی، نظارت و اثربخشی می گردد(اعتمادی و فخاری، 1383). همراه با افزایش پیچیدگی سازمانها بهره برداری از اطلاعات حاصل از این سیستم برای سازمان امری اجتناب ناپذیر است.از این رو بدون داشتن سیستم حسابداری مناسب و کارا، هدایت مطلوب عملیات و فعالیتها در جهت نیل به اهداف و برنامه ریزی مدیریت امکان پذیر نیست (صفاجو، 1388). دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشاء مخاطراتی عمده در تصمیم گیریها باشد (کوشینگ ، 1983). اهمیت سیستم حسابداری در اداره شرکتها و سازمانها، انجام تحقیقات علمی را در این زمینه توجیه می نماید. زمینه تحقیق حاضر شناسایی ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری از منظر تهیه کنندگان، حسابرسان و مدیران واحدهای اقتصادی می باشد که هدف اصلی پژوهش حاضراست.
این تحقیق بدنبال شناسایی عوامل و شرایطی است که به بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری منجر می گردند. بدیهی است شناسایی عوامل مذکور زمینه ساز ایجاد بستر لازم برای به کارگیری حسابداری خواهد بود

فصل اول    1
1-1. مقدمه    2
1-2. بیان مسئله    3
1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق    4
1-4. اهداف تحقیق    6
1-5.  سوالات تحقیق    6
1-6- جامعه آماری    8
1-7. روش نمونه گیری و حجم نمونه    8
1-8. روش و ابزار گردآوری اطلاعات    9
1-9. تعریف مفاهیم و واژه ها    9
فصل دوم    11
2-1- مقدمه    12
2-2:مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری    13
2-2-1.تعریف سیستم    13
2-2-2.تعاریفی از اطلاعات    14
2-2-3.تعاریفی از سیستم اطلاعاتی    14
2-3-سیستم حسابداری    14
2-3-1. نقطه اشتراک سیستم های حسابداری    16
2-3-2.مزایای استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری    17
2-4- سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS)  و جایگاه آن در واحدهای اقتصادی    18
2-5- سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS)    19
2-5-1. رابطه AIS با حسابداری و MIS    19
2-6-انتظارات کاربران از سیستم AIS    19
2-7-عوامل تشکیل دهنده AIS و انواع کاربران این سیستم    20
2-8-کارکرد سیستم های اطلاعاتی از منظر نوع خدماتی که برای کاربران فراهم می نماید    21
2-9-فاصله انتظاراتی بین کاربران و فراهم کنندگان اطلاعات    22
2-10- وضعیت فعلی آموزشAIS  در سازمانها و نقش عدم آموزش کافی سیستمهای اطلاعاتی در کاهش بهره وری سازمانها    23
2-11- ضرورت بازنگری جایگاه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در واحدهای اقتصادی    27
2-12- افقهای تازه در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری    30
2-13- خصوصیات سیستم های اطلاعاتی حسابداری از حیث ابعاد سه گانه زمانی، شکلی و محتوایی    33
2-14- مروری بر تحقیقات انجام شده    34
فصل سوم    37
3-1- مقدمه    38
3-2- طرح مسئله تحقیق    38
3-3-سوالات تحقیق    39
3-4- نوع و روش تحقیق    41
3-5. روش وابزار گردآوری اطلاعات    41
3-6- جامعه آماری    42
3-7. روش نمونه گیری و حجم نمونه    43
3-8. تکنیک های آماری مورد استفاده    43
3-9. روایی و پایایی پرسشنامه    44
3-9-1. روایی    44
3-9-2. پایایی    45
3-9-3. بررسی محتوی پرسشنامه    47
فصل چهارم    49
4-1- مقدمه    50
4-2-6-بررسی فرضیه نرمال بودن هریک از متغیرها    55
5-1- مقدمه    63