شناسایی عوامل مؤثر در نگهداشت نیروهای آموزشی کارآمد در دوره ابتدایی دخترانه ناحیه1 همدان

شناسایی عوامل مؤثر در نگهداشت نیروهای آموزشی کارآمد در دوره ابتدایی دخترانه ناحیه1 همدان

تعداد صفحات: 118

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 953 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 فوریه 2017

به روز رسانی در: 8 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

شناسایی عوامل مؤثر در نگهداشت نیروهای آموزشی کارآمد در دوره ابتدایی دخترانه ناحیه1 همدان

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل (بهداشتی و انگیزشی) مؤثر بر نگهداشت نیروهای کارآمد بود که با روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر همدان بودند که تعداد آن ها 361 نفر می باشد. حجم نمونه پژوهش حاضر با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 186 نفر تعیین شد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از 39 مدرسه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی با طیف هفت درجه ای لیکرت بود که از نظر ویژگی های روانسجی مورد تایید قرار گرفتند. سوالات عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی را می سنجیدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر اکثر معلمان عوامل بهداشتی در نگهداشت نیروهای کارآمد مؤثر است. همچنین نتیجه دیگر پژوهش نشان داد که عوامل انگیزشی نیز در نگهداشت نیروهای کارآمد مؤثر است.
کلیدواژه: نیروهای آموزشی کارامد، عوامل انگیزشی،عوامل بهداشتی، نظریه دوعاملی هرزبرگ

فصل اول: کلیات طرح پژوهش.
مقدمه 2
بیان مسأله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 7
اهداف پژوهش 8
هدف کلی: 8
هدف‌های جزیی: 8
سوال‌های پژوهش 8
تعاریف مفهومی: 9
تعریف عملیاتی: 9
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش
مقدمه 11
انگیزه 12
مفهوم انگیزش 12
تعاریف انگیزش 13
انگیزش و انگیزه 13
هدف 14
قدرت انگیزه 15
انواع انگیزه 16
انگیزه پول 17
تغییرات در نیروی انگیزه 18
نشانه های بی انگیزه بودن افراد 24
طبقه بندی فعالیت ها 24
مدیریت انگیزش 26
موقعیت انگیزشگر 28
راهکارهای ایجاد انگیزش کاری 32
کارکنان از مشاغل خود چه می خواهند؟ 34
انتظار و دسترسی 36
تئوری های انگیزش 39
الف-تئوری های محتوایی 39
نظریه سلسله مراتب نیازها 39
نظریه دو عاملی هرزبرگ 46
نظریه انگیزش -بهداشت 47
عوامل بهداشت 48
نظریه نیازهای سه گانه مک کللند 48
تئوری آلدرفر 53
تئوری مک گریگور 55
نظریه خود تعیین گری دسی و رایان 56
ب-تئوری های فرایندی 59
تئوری جذابیت وسیله ای انتظار وروم 60
نظریه انگیزشی پرتر و لالر 60
تئوری برابری 61
نظریه اسناد 62
ج-تئوری تقویت 62
طبقه بندی معاصر از تئوری های انگیزش 63
انگیزش درونی و بیرونی 67
انگیزاننده ها. 68
جایگاه و اهمیت حرفه معلمی در دیگر کشورها 76
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 79
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 80

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
مقدمه 84
روش تحقیق 84
جامعه‌ی آماری 85
نمونه و روش نمونه‌گیری 85
ابزار اندازه گیری 85
روایی و پایایی 86
روش تجزیه و تحلیل داده ها: 86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 88
یافته های توصیفی 88
یافته های مربوط به سوالات پژوهش 94
بررسی سوال پژوهشی اول 94
بررسی سوال پژوهشی دوم 95
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
مقدمه 97
بحث و نتیجه گیری مربوط به سوالات 97
محدودیت ها و پیشنهادات 99
محدودیت های پژوهش 99
پیشنهاد های کاربردی 100
پیشنهاد های پژوهشی 100
منابع فارسی 102
منابع لاتین 105
پیوست 107