سنجش توسعه یافتگی استان های ایران بر اساس برخورداری سکونتگاه های روستایی

سنجش توسعه یافتگی استان های ایران بر اساس برخورداری سکونتگاه های روستایی

تعداد صفحات: 72

نوع فایل: WORD

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1080 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 فوریه 2019

به روز رسانی در: 29 آوریل 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سنجش توسعه یافتگی استان های ایران بر اساس برخورداری سکونتگاه های روستایی

چکیده
در حال حاضر، شناخت و درک تفاوت های موجود میان مناطق روستایی از حیث سطح برخورداری آن ها از امکانات و زیر ساخت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شناخت می تواند به برنامه ریزی برای توسعه متوازن مناطق روستایی کمک کند. یکی از روش های ارزیابی برای این گونه مسائل، تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه است که برای ارزیابی، رتبه بندی و اولویت گذاری چند گزینه به کار گرفته می شود. در این پژوهش با بهره گیری از روش TOPSIS و با استفاده از شاخص های توسعه در بخش های آموزشی، فرهنگی و ورزشی، مذهبی، سیاسی اداری، برق، گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازرگانی و خدمات و ارتباطی و حمل و نقل به ارزیابی سطح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی استان های ایران پرداخته شد نتایج تحقیق حاضر حاکی از نبود توسعۀ متوازن استان های ایران در بخش های مختلف و در حالت کلی است.

این پایان نامه دارای 5 فصل به شرح زیر می باشد
فصل اول : کلیات : مقدمه، بیان مسئله، سوالات تحقیق اهداف (اصلی و فرعی)، فرضیات
فصل دوم : مبانی نظری: مقدمه، مبانی نظری، پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق: معرفی منطقه مورد مطالعه (تمامی استان های ایران به طور کامل معرفی شده اند با مختصات و تقسیمات سیاسی)، روش تحقیق، شاخص ها (آموزشی | فرهنگی و ورزشی | مذهبی | سیاسی اداری | برق، گاز و آب | بهداشتی و درمانی | بازرگانی و خدمات | ارتباطی و حمل و نقل)، معرفی کامل تکنیک تاپسیس با مراحل
فصل چهارم : یافته های تحقیق: بررسی سطح توسعه یافتگی استان های ایران در بخش های آموزشی | فرهنگی و ورزشی | مذهبی | سیاسی اداری | برق، گاز و آب | بهداشتی و درمانی | بازرگانی و خدمات | ارتباطی و حمل و نقل
فصل پنجم : نتیجه گیری: آزمون فرضیات، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات برای مطالعات آتی

فهرست جداول
جدول 1 – سطح بندی استان های ایران در بخش آموزش
جدول 2 – سطح بندی استان های ایران در بخش فرهنگی و ورزشی
جدول 3 – سطح بندی استان های ایران در بخش مذهبی
جدول 4 – سطح بندی استان های ایران در بخش سیاسی اداری
جدول 5 – سطح بندی استان های ایران در بخش برق، گاز و آب
جدول 6 – سطح بندی استان های ایران در بخش بهداشتی و درمانی
جدول 7 – سطح بندی استان های ایران در بخش بازرگانی و خدمات
جدول 8 – سطح بندی استان های ایران در بخش ارتباطی و حمل و نقل
جدول 9 – سطح توسعه یافتگی استان های ایران

نقشه ها
شکل 1- نقشه منطقه مورد مطالعه
شکل 2 – سطح بندی استان های ایران در بخش آموزش
شکل 3 – سطح بندی استان های ایران در بخش فرهنگی و ورزشی
شکل 4 – سطح بندی استان های ایران در بخش مذهبی
شکل 5 – سطح بندی استان های ایران در بخش سیاسی اداری
شکل 6 – سطح بندی استان های ایران در بخش برق، گاز و آب
شکل 7 – سطح بندی استان های ایران در بخش بهداشتی و درمانی
شکل 8 – سطح بندی استان های ایران در بخش بازرگانی و خدمات
شکل 9 – سطح بندی استان های ایران در بخش ارتباطی و حمل و نقل
شکل 10 – سطح توسعه یافتگی استان های ایران