رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

تعداد صفحات: 115

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1235 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 20 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید.علاوه بر این مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد،از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است. اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند،آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشوری مینماید.مطالعه و بررسی این مبانی و آشنایی با ابعاد مصونیت پارلمانی هدف این پژوهش می باشد….
مقدمه    ۱
۲)پرسشهای پژوهش    ۲
۲-۱) پرسشهای اصلی پژوهش    ۲
۳) فرضیهها    ۳
۴) پیشینه ی پژوهش    ۳
۵)  اهداف مورد انتظار    ۴
۶) روش انجام پژوهش    ۵
۷) سازماندهی پژوهش    ۵
فصل اول    ۶
مفاهیم،پیشینه،مبانی    ۶
مبحث اول:مفاهیم    ۷
گفتار اول:مفاهیم لغوی    ۷
الف- مصونیت    ۷
ب- نماینده    ۷
ج- مجلس    ۸
گفتار دوم:تعاریف    ۸
الف- مصونیت    ۸
گفتار سوم:انواع مصونیت    ۱۷
الف- مصونیت قضایی    ۱۸
ب- مصونیت دیپلماتیک    ۲۰
ج- مصونیت پارلمانی    ۲۳
مبحث دوم: پیشینهی مصونیت پارلمانی    ۲۷
گفتار اول: مصونیت پارلمانی قبل از انقلاب    ۲۷
گفتار دوم:مصونیت پارلمانی بعد از انقلاب    ۳۰
الف- قانون اساسی    ۳۰
ب- قوانین عادی    ۳۴
ج- رویهی قضایی    ۳۶
مبحث سوم: مبانی    ۴۱
گفتار اول: مبانی حقوقی    ۴۱
الف- حفظ استقلال قوه مقننه در برابر قوای دیگر    ۴۱
ج- فقدان سوءنیت مجرمانه    ۴۶
د- حفظ حیثیت ملی (حاکمیت اراده ملی)    ۴۹
گفتار دوم: مبانی مصونیت در اسلام    ۵۱
الف- اقتضای تظلم و دادخواهی    ۵۲
ب- قاعدهی مصلحت    ۵۶
ج- امربهمعروف و نهیازمنکر    ۶۰
د- قاعدهی احسان    ۶۲
فصل دوم    ۶۵
شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت و سلب آن    ۶۵
مبحث اول:شرایط و خصوصیات اعطای مصونیت    ۶۶
گفتار اول: شرایط مصونیت    ۶۶
الف- داشتن مسئولیت خاص(نمایندگی مجلس)    ۶۶
ب_ اظهارنظر در محل پارلمان    ۶۸
ج- اظهارنظر در راستای انجام وظیفه    ۷۱
گفتار دوم: خصوصیات مصونیت    ۷۴
الف- دوام    ۷۴
ب-  اطلاق    ۷۵
ج-  عمومیت    ۷۶
الف- مصونیت و شرع    ۷۹
ب- مصونیت و قانون    ۸۲
ج- سوءاستفاده از امتیاز مصونیت    ۸۴
گفتار دوم:مصونیت و نظارت بر پارلمان    ۸۷
گفتار سوم:مصونیت و تفکیک قوا    ۱۰۱
گفتار چهارم:مصونیت و آزادی سیاسی    ۱۰۴
گفتار پنجم:آثار سلب مصونیت    ۱۰۸
نتیجه گیری    ۱۱۲
پیشنهادات    ۱۱۴

پاسخ دهید