تأثیر میزان تحصیلات بر ملاک های ازدواج در بین دانشجویان

تأثیر میزان تحصیلات بر ملاک های ازدواج در بین دانشجویان

تعداد صفحات: 245

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1237 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 اکتبر 2017

به روز رسانی در: 16 اکتبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

تأثیر میزان تحصیلات بر ملاک های ازدواج در بین دانشجویان
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 245

فهرست مطالب
چکیده
پیشگفتار

فصل اول : ” طرح تحقیق”
مقدمه
1 1 بیان مسئله
2 1 سئوال تحقیق
3 1 اهداف تحقیق
4 1 ضرورت و اهمیت تحقیق

فصل دوم: ” ادبیات تحقیق”
الف ازدواج
1 1 2 تعریف ازدواج
2 1 2 ازدواج بعنوان یک پدیده اجتماعی و تحول آن
3 1 2 انواع ازدواج و معیارهای آن
4 1 2 تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران
ب پیشینه تحقیق
1 2 2 تحقیقات داخلی
2 2 2 تحقیقات خارجی
ج چارچوب نظری
1 3 2 نظریه همسان همسری
2 3 2 نظریه نیازهای شخصیتی مکمل
3 3 2 نظریه مجاورت مکانی (همجواری)
4 3 2 نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر
5 3 2 تئوری تصور از همسر مطلوب
بسوی یک نظریه ترکیبی
6 3 2 نظریه مبادله
بیان فرضیه ها
مدل تحلیلی

فصل سوم: ” چارچوب روش تحقیق”
1 3 روش تحقیق
2 3 تکنیک جمع آوری اطلاعات
3 3 اعتبار و روائی
4 3 نمونه تحقیق
5 3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
6 3 روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
7 3 زمان و مکان تحقیق
8 3 کاربرد علمی و عملی پژوهش
9 3 متغیرهای تحقیق
10 3 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل چهارم :
توصیف داده ها

فصل پنجم:
نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و مأخذ
پیوستها

چکیده
از آنجایی که بررسی و شناخت ملاکهای همسرگزینی موجبات تشکیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است.
لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاکهایی که در همسرگزینی افراد تحصیل کرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق “بررسی میزان تأثیر پذیری ملاکهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است”.
چارچوب تئوریک این بررسی را دیدگاههای همسان همسری، مجاورت مکانی و تئوری مبادله تشکیل میدهند ، بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش “پیمایش” بعنوان یک روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد، که در بین یک نمونه (196) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز 84) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون “t” استیودنت صورت گرفت.
نتایج نهایی تحقیق نشان داد که ، از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی که جوانان تحصیل کرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با کسانی را دارند که از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاکهای زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاکهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است.

پیشگفتار
پژوهشی که تقدیم جامعه دانش پژوهان می گردد حاصل کندوکاوی است در تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان در دو مقطع کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد.
در این پژوهش سعی شده است تا یکی از مشکلات اساسی نسل جوان از دیدگاه متعلقین به این نسل مورد کنکاش واقع شده و میزان توافق یا مخالفتهای بین دیدگاههای آنان مورد بررسی قرار گیرد.
محقق معتقد است که ما هنوز مسایل و مشکلات بیش از نیمی از جمعیت کشورمان، را بدرستی و دانشمندانه تجزیه و تحلیل و ریشه یابی نکرده ایم و در موارد نادری که بر وسوسه پاک کردن صورت مسئله مان فائق می آئیم در مقام تدبیر و ارائه طریق، چندان اندیشیده عمل نمی کنیم، چرا که با دنیای مخاطبان خود چندان انس و الفتی نداریم و این در حالی است که بدون گذر از مرحله شناخت، شوق هدایت و تربیت آنها را در دل خود می کاریم.
امید و انتظار می رود که این تلاش اندک و ناچیز علاوه بر ارضای حس کنجکاوی محقق، موجب تحریک و ترغیب سایر پژوهشگران به انجام مطالعات اجتماعی دقیق تر، درخصوص مسایل و مشکلات نسل جوان گردد.

مطالب این نوشتار در پنج فصل تنظیم شده است که عبارتند از :
در فصل اول، به بیان مسئله ، اهمیت و هدف پژوهش پرداخته شد و اینکه به چه دلایلی تحصیل بعنوان عاملی که مؤثر بر ملاکهای ازدواج است مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم، در سه قسمت مطرح شده که عبارتند از : مبحث ازدواج که شامل تعریف ازدواج، انواع ازدواج و تحول ازدواج در ایران است، قسمت دوم به پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور و نتایجی که از این تحقیقات بدست آمده پرداخته است و در قسمت سوم این فصل به چارچوب نظری پرداخته شده که به بحث درباره تئوریهای همسان همسری، مجاورت مکانی و تئوری مبادله می پردازد.
فصل سوم، مبحث روش تحقیق است که اشاره دارد به روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها با ابزار (SPSS) و جامعه آماری و مکان و زمان اجرا تحقیق.
فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده و فرضیه های تحقیق را با توجه به آزمون (t) بین دو مقطع تحصیلی کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد مورد مقایسه و تحلیل قرار داده است.
فصل پنجم، نتیجه گیری، محدودیت ها و پیشنهادات مربوط به پژوهش را بیان می کند.
در پایان، منابع و پیوستها.

“طرح تحقیق”
مقدمه
نهاد خانواده با قدمتی دیرینه و تاریخی دیر پا از چنان اعتبار و اهمیتی برخوردار است که هیچ نهادی در طول اعصار به مانند آن نقش تعیین کننده ای را در اجتماع بشری نداشته است . تشکیل خانواده در تمام ادوار به شکل های متفاوت و با ویژگی های خاص تا به امروز وجود داشته ، ضمن اینکه با تغییر و تطور بسیار نیز مواجه بوده و موجودیت خود را حفظ کرده است و به عنوان اقدامی حیاتی مهم و تعیین کننده در زندگی آتی محسوب می شود.