بررسی مقایسه ای روش های پیش بینی تقاضا در سیستم های کنترل خطی به منظور حداقل سازی اثر شلاق چرمی)

بررسی مقایسه ای روش های پیش بینی تقاضا در سیستم های کنترل خطی به منظور حداقل سازی اثر شلاق چرمی)

تعداد صفحات: 157

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 680 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 سپتامبر 2017

به روز رسانی در: 3 سپتامبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی مقایسه ای روش های پیش بینی تقاضا در سیستم های کنترل خطی به منظور حداقل سازی اثر شلاق چرمی)

چکیده
امروزه سازمان ها بعد از پیاده سازی مدیرت زنجیره تامین نیازمند کنترل می باشند و استفاده از پش بینی تقاضای مناسب در این سیستم های کنترل موجب ایجاد نسل جدید مدیریت زنجیره تامین شده است. به دلیل ماهیت محیط نا مطمئن امروزی سازمان ها مجبور به ایجاد سیستم های مدیریت موجودی شده اند زیرا رقابت در سطح جهانی نیازمند موجودی بیشتر محصولات جهت پاسخگویی به مشتریان می باشد. در واقع مدیریت زنجیره تامین افزایش کارایی و کاهش هزینه در کل سیستم است. با بکارگیری رویکردهای مطرح در مدیریت زنجیره تامین، هزینه کل سیستم که شامل، هزینه حمل و نقل موجودی، جابجایی مواد و غیره… است کاهش می یابد. ولی تاکید بر این نیست که صرفا هزینه حمل و نقل موجودی ها و یا … کاهش یابد، بلکه مدیریت زنجیره تامین با استفاده از یک رویکرد سیستمی سعی دارد که کارایی کل زنجیره را بهبود داده و سطح خدمت به مشتری زیرا نیز افزایش دهد.
در این تحقیق با استفاده از روش های پیش بینی کلاسیک و همنین روش پیش بینی شبکه عصبی، داده های فروش شرکت سیم و کابل مازندران در سال های 1389، 1390 و 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در روش شبکه‌های عصبی از شبکه پرسپترون چند لایه با الگوریتم آموزش لونبرگ ـ مارکوآرت (LM) استفاده شده است. مقایسه نتایج مدل های کلاسیک و شبکه عصبی نشان‌دهنده قدرت بالای شبکه‌های عصبی برای پیش بینی می¬باشد. همچنین با استفاده از شاخص نسبت واریانس ، اثر شلاق چرمی برای هر یک از روش های پیش بینی تجزیه و تحلیل گردید.
یکی از اهداف مهم ارائه این تحقیق بکارگیری سیستم های کنترل در مدیرت زنجیره تامین می باشد در ادامه جهت کنترل زنجیره تامین از شبیه سازی ترکیبی مدل کنترل درونی و PID کنترلر ها در نرم افزار MATLAB استفاده شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، پیش بینی تقاضا، شبکه‌های عصبی مصنوعی، سیستم های کنترل خطی، اثر شلاق چرمی، پاسخ فرکانسی

فهرست
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1ـ1ـ مقدمه 3
1ـ2ـ تعریف مسئله 4
1ـ3ـ ضرورت انجام تحقیق 5
1ـ4ـ سؤالات تحقیق 5
1ـ5ـ اهداف تحقیق 6
1ـ6ـ کاربرد تحقیق 6
1ـ7ـ روش انجام تحقیق 6
1ـ8ـ محدودیت تحقیق 6
1ـ9ـ جنبه جدید بودن و نوآوری 7
1ـ10ـ واژگان تحقیق 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2ـ1ـ مقدمه 9
2ـ2ـ سیستم های کنترل 9
2ـ2ـ1ـ مقدمه 9
2ـ2ـ2ـ تعریف سیستم های کنترل 9
2ـ2ـ3ـ اصطلاحات موجود در کنترل 10
2ـ2ـ4ـ تقسیم بندی سیستم های کنترل 11
2ـ2ـ4ـ1ـ سیستم های کنترل حلقه-باز 12
2ـ2ـ4ـ2ـ سیستم های کنترل حلقه-بسته 12
2ـ2ـ4ـ3ـ مقایسه سیستم های کنترل حلقه-بسته و حلقه-باز 12
2ـ2ـ4ـ4ـ مزایای سیستم حلقه-بسته در مقابل سیستم حلقه-باز 13
2ـ2ـ5ـ اصول طراحی سیستم های کنترل 13
2ـ2ـ5ـ1ـ اصول طراحی سیستم های کنترل 13
2ـ2ـ5ـ2ـ اصول طراحی سیستم های کنترل 13
2ـ2ـ6ـ روش های کنترل 13
2ـ2ـ6ـ1ـ سیستم‌های کنترل خطی و غیر خطی 13
2ـ2ـ6ـ2ـ تئوری کنترل خطی 14
2ـ2ـ6ـ3ـ تبدیل لاپلاس 14
2ـ2ـ6ـ4ـ سیستم کنترل پیش خور 14
2ـ2ـ6ـ5ـ سیستم کنترل پس خور 14
2ـ2ـ7ـ انواع کنترل کننده 15
2ـ2ـ7ـ1ـ کنترل کننده خطی 15
2ـ2ـ7ـ2ـ کنترل کننده غیرخطی 15
2ـ2ـ8ـ کنترل کننده های PID 16
2ـ2ـ8ـ1ـ بخش نسبت 16
2ـ2ـ8ـ2ـ بخش انتگرال 17
2ـ2ـ8ـ3ـ بخش مشتق 17
2ـ2ـ9ـ روش IMC (Internal Model Control) 18
2ـ2ـ10ـ سابقه سیستم های کنترل 19
2ـ3ـ پیش بینی تقاضا 21
2ـ3ـ1ـ مقدمه 21
2ـ3ـ2ـ پیش بینی 21
2ـ3ـ2ـ1ـ پیش بینی بر حسب زمان 22
2ـ3ـ2ـ2ـ پیش بینی بر حسب پیچیدگی 22
2ـ3ـ3ـ طبقه بندی روش های پیش بینی تقاضا بر مبنای گذشته 22
2ـ3ـ3ـ1ـ مدل های کلاسیک سنتی و کنترل 23
2ـ3ـ3ـ1ـ1ـ سری زمانی 23
2ـ3ـ3ـ1ـ2ـ روش نایو (آخرین دوره ) 24
2ـ3ـ3ـ1ـ3ـ روش میانگین ساده 25
2ـ3ـ3ـ1ـ4ـ روش میانگین متحرک 25
2ـ3ـ3ـ1ـ5ـ روش میانگین متحرک وزنی 26
2ـ3ـ3ـ1ـ6ـ نمو هموار ساده 27
2ـ3ـ3ـ1ـ7ـ روش نمودار هموار تعدیل شده 28
2ـ3ـ3ـ1ـ8ـ روش حداقل مجذورات 28
2ـ3ـ3ـ1ـ9ـ م روش نوسانات فصلی 29
2ـ3ـ3ـ1ـ10ـ توابع AR و MA 32
2ـ3ـ3ـ1ـ 11ـ فرایند خودرگرسیون میانگین متحرک ARMA 31
2ـ3ـ3ـ1ـ12ـ مدل سازی در سری زمانی با استفاده از روش تجزیه 32
2ـ3ـ3ـ1ـ13ـ ترکیب روش ها 32
2ـ3ـ3ـ1ـ14ـ روشهای علی یا سببی 32
2ـ3ـ3ـ1ـ15ـ رگرسیون چند متغیره 33
2ـ3ـ3ـ1ـ16ـ اقتصاد سنجی 34
2ـ3ـ3ـ1ـ17ـ مدل داده-ستاده 34
2ـ3ـ3ـ1ـ18ـ مدل شاخص راهنما 34
2ـ3ـ3ـ1ـ19ـ مدل طول عمر 34
2ـ3ـ3ـ2ـ مدل های هیورستیک 34
2ـ3ـ4ـ پیش بینی 34
2ـ3ـ5ـ اندازه گیری خطا 36
2ـ4ـ شبکه‌های عصبی مصنوعی 36
2ـ4ـ1ـ مقدمه 36
2ـ4ـ2ـ تاریخچه شبکه‌های عصبی 37
2ـ4ـ3ـ کاربرد‌های شبکه عصبی مصنوعی 38
2ـ4ـ4ـ نرون طبیعی 38
2ـ4ـ5ـ نرون مصنوعی 39
2ـ4ـ6ـ اجزاء و ساختمان 40
2ـ4ـ6ـ1ـ عناصر پردازش 41
2ـ4ـ6ـ2ـ شبکه 41
2ـ4ـ6ـ3ـ ساختمان شبکه 42
2ـ4ـ7ـ پردازش اطلاعات در شبکه 42
2ـ4ـ7ـ1ـ ورودی‌ها 42
2ـ4ـ7ـ2ـ بردار وزن 42
2ـ4ـ7ـ3ـ تابع جمع 42
2ـ4ـ7ـ4ـ تابع تبدیل 43
2ـ4ـ8ـ انواع ارتباطات در شبکه عصبی 44
2ـ4ـ8ـ1ـ شبکه‌های پیش‌رو: 44
2ـ4ـ8ـ2ـ شبکه‌های برگشتی: 44
2ـ4ـ9ـ یادگیری در شبکه‌های عصبی 45
2ـ4ـ10ـ شبکه پرسپترون چند لایه و الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا 46
2ـ4ـ10ـ1ـ الگوریتم لونبرگ ـ مارکوآرت (LM) 49
2ـ4ـ11ـ الگوریتم شیب توأم (CG) 49
2ـ4ـ11ـ1 الگوریتم شیب توأم مقیاس شده (SCG) 49
2ـ4ـ12ـ مزایا و معایب شبکه عصبی 50
2ـ4ـ13ـ بررسی پیشینه تحقیق در زمینه به کارگیری ترکیب تحلیل پوششی داده‌ها و شبکه عصبی مصنوعی 51

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3ـ1ـ مقدمه 56
3ـ2ـ صنعت سیم و کابل 56
3ـ2ـ1ـ اجزای کابل 56
3ـ2ـ1ـ1ـ هادی ها 56
3ـ2ـ1ـ2ـ عایق 56
3ـ2ـ1ـ3ـ پوشش الکترو استاتیکی رشته ها 57
3ـ2ـ1ـ3ـ1ـ پرده پوشش الکترو استاتیکی هادی 57
3ـ2ـ1ـ3ـ2ـ پوشش الکترو استاتیکی عایق 57
3ـ2ـ1ـ4ـ غلاف فلزی یا زره 57
3ـ2ـ1ـ5ـ غلاف خارجی غیر فلزی 57
3ـ2ـ2ـ برخی از اصطلاحات معمول در صنعت سیم و کابل 57
3ـ2ـ3ـ استانداردها 58
3ـ2ـ4ـ رنگ بندی 59
3ـ2ـ5ـ انواع سیم های برق با هادی مسی 59
3ـ2ـ6ـ نمودار فرایند تولید 64
3ـ2ـ7ـ فرایند تولید 66
3ـ3ـ سیم وکابل مازندران 66
3ـ4ـ توانمندی های شرکت سیم و کابل مازندران 67
3ـ5ـ چارت سازمانی 68
3ـ6ـ جامعه آماری ونمونه 68
3ـ7ـ محدوده زمانی و مکانی تحقیق 69
3ـ8ـ شاخص‌های ارزیابی روش های پیش بینی سنتی و کلاسیک 69
3ـ9ـ انتخاب سیستم کنترل خطی و روش های پیش بینی تقاضا 70
3ـ10ـ روش تحقیق 79
3ـ10ـ1ـ روش تحقیق در به کارگیری مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 79
1ـ جمع‌آوری داده‌ها 79
2ـ محاسبه خطا 79
3ـ انتخاب مجموعه داده‌های آموزش و آزمایش 79
4ـ آموزش شبکه و معیار توقف آن 80
5ـ آزمایش شبکه و مقایسه نتایج پیش بینی 80
6- ساختار شبکه عصبی 81
3ـ11ـ مدل پیشنهادی شبکه عصبی 82
3ـ12ـ الگوریتم اجرای تحقیق 83

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده‌ها
4ـ1ـ مقدمه 85
4ـ2ـ بررسی مشخصه های سیستم ترکیبی مدل کنترل درونی و PID کنترلر 85
4ـ3ـ بررسی مشخصه های داده های انتخابی 85
4ـ4ـ بررسی نتایج روش پیش بینی میانگین ساده 86
4ـ5ـ بررسی نتایج روش پیش بینی میانگین متحرک 87
4ـ6ـ بررسی نتایج روش پیش بینی هموار سازی نمایی 89
4ـ7ـ بررسی نتایج روش پیش بینی شبکه عصبی 90
4ـ8ـ بررسی نتایج اثر شلاق چرمی 91
4ـ9ـ بررسی نتایج اثر شلاق چرمی در سیستم کنترل خطی با استفاده از مدل کنترل درونی و PID کنترلر 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5ـ1ـ مقدمه 103
5ـ2ـ خلاصه تحقیق 103
5ـ2ـ1ـ خلاصه تحقیق در به کارگیری روش های پیش بینی سنتی و شبکه عصبی 103
5ـ2ـ2ـ خلاصه تحقیق در به کار‌گیری سیستم کنترل خطی 103
5ـ3ـ نتیجه‌گیری 104
5ـ3ـ1ـ نتایج مدل‌های پیش بینی تقاضا 104
5ـ3ـ1ـ1ـ نتایج مدل های پیش بینی سنتی 104
5ـ3ـ1ـ2ـ نتایج اثر شلاق چرمی در مدل های پیش بینی سنتی 104
5ـ3ـ 2ـ بررسی نتایج مدل شبکه عصبی و روش های سنتی پیش بینی تقاضا 105
5ـ3ـ 3ـ بررسی نتایج سیستم های کنترل خطی 106
5ـ4ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 107
منابع 110