بررسی مشکلات فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

بررسی مشکلات فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

تعداد صفحات: 35

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 786 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 28 ژوئن 2017

به روز رسانی در: 28 ژوئن 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی مشکلات فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک
چکیده
امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری موسسات مالی در سراسر جهان، کمک کرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این تحقیق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک محاسبه گردیده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد . به منظور بررسی نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحلیل همبستگی ، جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مثبت فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه های عملیاتی و عملکرد مالی در کسب و کار می باشد.
واژگان کلیدی : عملکرد مالی ، فناوری اطلاعات ، تکنولوژی ، منابع انسانی ، کسب و کار

فهرست مطالب
فصل اول: بیان مسئله
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله پژوهش 4
1-3 اهمیت پژوهش 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 سوالات پژوهش 8
1-6 فرضیه های پژوهش 8
1-7 روش تحقیق 9
1-8 قلمرو تحقیق 9
1-9 جامعه و نمونه آماری 9
1-10 روش گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها 9
1-11 تعریف واژگان تحقیق 10
فصل دوم : پیشینه و ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه 13
2-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی 13
2-3 تعریف برنامه ریزی 13
2-4 پیشینه تحقیق 14
2-4- 1 مروری بر کار های انجام شده خارج از ایران 14
2-4-2 مروری بر کار های انجام شده داخل ایران 15
فصل سوم: بررسی و تجزیه تحلیل آماری
3-1 مقدمه 19
3-2 آمار توصیفی 19
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- یافته های پژوهش 27
4-2-یافته های حاصل از فرضیه های پژوهش 27
4-3- یافته های حاصل از فرضیه اصلی پژوهش 27
4-4محدودیت های تحقیق 28
منابع و ماخذ 29
پیوست مطالب