بررسی علل و عوامل گرایش دانشجویان دانشکده خبر نسبت به قلیان

بررسی علل و عوامل گرایش دانشجویان دانشکده خبر نسبت به قلیان

تعداد صفحات: 11

نوع فایل: docx

دسته بندی: - -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1109 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 29 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:
ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، درواﻗﻊ ﻳﻚ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻣﺮگ و ﺑﻴﻤﺎری ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎری ﺣﺎﻳﺰاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. دراﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ، ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ، ﺧﺸﻮﻧﺖ دررﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺰﻫﻜﺎر ، دزدی ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺸﻲ، اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺑﻲ ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻓﺤﺸﺎ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی دارد. امــروزه ایــن پدیــده در بــین جوانــان ( از جملــه دانشجویان) رواج یافتـه اسـت. نتـایج طـرح ملی سـلامت و بیمـاری، حـاکی از افـزایش مصـرف قلیان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال بود. شـیوع مصـرف قلیـان در دانشـجویان مـیتوانـد آنـان را در معرض اعتیاد به این فرآورده و عـوارض منتسـب بـه قلیان قرار دهد. تا کنون در مورد بررسی علل و شیوع مصرف قلیان در دانشجویان کشـور، مطالعـات کمـی صورت گرفته است. لذا با توجه بـه شـیوع مصرف قلیـان در بـین دانشـجویان و لـزوم شـناخت مولفه ها و ابعاد این رفتار در جهت طراحی مداخلات متناسب و اثربخش، پژوهش حاضر بـا هـدف تعیـین عوامل موثر بر مصرف قلیـان از دیـدگاه دانشـجویان دانشکده خبر در نیمسال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴پرداخته است. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﻴﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۲۲% ، %۲۳/۳ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﻴﺎن ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداری در داﻧﺸﻜﺪه ی خبرنگاری بیش تر از ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﺑﻮد .(p<۰/۰۰۱) واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﺷﻴﻮع، داﻧﺸﺠﻮ، فحشا، ﻗﻠﻴﺎن، ﮔﺮاﻳﺶ بیان مسئله: اهمیت و ضرورت: پیشینه پژوهش: تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: اهداف پژوهش: سوالات و یا فرضیات پژوهش: روش پژوهش و ابزارهای پژوهش: منابع و ماخذ:

پاسخ دهید