بررسی رابطه ی بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری موجودی ها در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه ی بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری موجودی ها در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: 100 صفحه

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 527 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 25 فوریه 2020

به روز رسانی در: 25 فوریه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی رابطه ی بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری موجودی ها در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر نتایج بررسی رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه ­گذاری در موجودی کالا و مواد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را گزارش می کند. این پژوهش بین 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1380  مورد بررسی قرار گرفت. سپس از طریق نرم افزار Eviews با استفاده از روش GMM بر آورد کردیم. در فرضیه­ی اصلی اول، به بررسی رابطه­ی بین محدودیت مالی و سرمایه­گذاری موجودی­ها پرداخته ­شد که نتایج حاکی از این است که رابطه­ی معنادار و منفی بین محدودیت مالی و سرمایه­گذاری موجودی­ها وجود دارد.، اما این فرضیه بر اساس آزمون آرلاندو و باند تائید نشده است. در فرضیه­ ی اصلی دوم، به بررسی اثر ریسک بر محدودیت مالی و سرمایه­گذاری موجودی­ها پرداخته شده است، که ریسک با توجه به سه معیار نسبت پوشش بهره و نسبت سریع و انحراف معیار  بازده روزانه­ی سهام مورد بررسی قرار گرفته شده است، نتایج در فرضیه­ی فرعی اول تا سوم نشانگر اثر معنادار و  منفی ریسک بر روی محدودیت مالی و سرمایه­گذاری موجودی­ها می­باشد.

چکیده
فصل اول: کلیات و طرح¬تحقیق
1-1مقدمه 2
1-2بیان و تشریح مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 5
1-4-1 اهداف علمی 5
1-4-2 اهداف کاربردی 6
1-5 فرضیه¬های تحقیق 6
1-6 استفاده¬کنندگان از نتایج تحقیق 7
1-7 جنبه¬های نوآوری و جدید بودن تحقیق 7
1-8 تعریف عملیاتی از متغیرهای تحقیق 7
1-8-1 متغیر مستقل 8
1-8-2 متغیر وابسته 8
1-9 قلمرو تحقیق 
1-9-1 قلمرو موضوعی 
1-9-2 قلمرو مکانی 
1-9-3 قلمرو زمانی 
1-10 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده¬ها 
1-11 خلاصه فصل 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه¬ی تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 محدودیت مالی
2-2-1 تعاریف محدودیت مالی
2-2-2 ادبیات محدودیت مالی
2-3 مبانی نظری
2-3-1 مفهوم محدودیت مالی
2-4 معیارهای وجود محدودیت مالی
2-4-1 اندازه¬ی شرکت
2-4-2 عمر شرکت
2-4-3 نسبت سود تقسیمی
2-4-4 گروه¬های تجاری
2-4-5 اهرم مالی
2-4-6 ساختار مالکیت
2-4-7 سطح نگهداری وجه نقد
2-4-7-1 مدل وجه نقد مطلوب 20
2-5 دلایل وجود محدودیت مالی 20
2-6 طبقه¬بندی شرکت¬ها بر اساس محدودیت مالی 22
2-6-1 گروه اول NFC 22
2-6-2 گروه دوم LNFC 22
2-6-3 گروه سوم PFC 22
2-6-4 گروه چهارم LFC 23
2-6-5 گروه پنجم FC 23
2-7 فشار مالی 23
2-7-1 محدودیت مالی و فشار¬مالی 24
2-8 محدودیت مالی و نگهداشت 25
2-9 روش¬های ارزیابی محدودیت مالی 26
2-9-1 شاخص KZ 26
2-9-2 شاخص WW 27
2-9-3 شاخص ZFC 27
2-9-4 شاخص¬های WWIR,KZIR28
2-10 تئوری¬های مربوطه 28
2-10-1 تئوری¬های جایگزینی 29
2-10-2 تئوری¬های تأمین مالی 30
2-11 سرمایه¬گذاری در موجودی مواد و کالا 31
2-12 اهمیت نگهداری موجودی کالا 32
2-13 رابطه¬ی بین سرمایه¬گذاری در موجودی¬ها با میزان فروش 33
2-14 مطالعات داخلی 34
2-15مطالعات خارجی 43
2-16 خلاصه فصل 46
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 48
3-2 روش تحقیق 48
3-3 جامعه آماری 48
3-4 نمونه آماری 49
3-5 ابزار جمع آوری داده¬ها 49
3-6 روش جمع آوری داده¬ها 50
3-7 فرضیه¬های پژوهش 50
3-8 مدل¬های پژوهش 50
3-9 متغیرهای تحقیق و اندازه¬گیری آن¬ها 51
3-9-1 متغیر وابسته 51
3-9-2 متغیر مستقل 52
3-9-3 متغیر کنترلی 52
3-10 مدل داده¬های تلفیقی 53
3-10-1 مدل داده¬های تلفیقی ایستا 53
3-10-1-1 نحوه انتخاب مدل مناسب در داده¬های تلفیقی ایستا 53
3-10-2 مدل داده¬های تلفیقی پویا 54
3-11 تکنیک¬های تخمین سیستم معادلات 54
3-11-1 روش حداقل مربعات معمولی (OLS) 55
3-11-2 روش مربعات تعمیم یافته (GLS) 55
3-11-3 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) 55
3-12 چگونگی به کارگیری روش GMM برای مدل داده¬های ترکیبی 58
3-13 مزیت استفاده از روش GMM 61
3-14 ایستایی و همگرایی 62
3-15 آزمون همبستگی آرلاندو باند 63
3-16 خلاصه فصل 63
فصل چهارم
4-1 مقدمه 65
4-2 آمار توصیفی 66
4-3 بررسی مانایی متغیرهای تحقیق 67
4-4 بررسی فرضیه¬ها 68
4-5 یافته¬های منتج از فرضیه¬ها 68
4-5-1 فرضیه فرعی اول 68
4-5-2 فرضیه اصلی دوم 69
4-5-2-1 فرضیه فرعی اول 69
4-5-2-2 فرضیه فرعی دوم 70
4-5-2-3 فرضیه فرعی سوم 72
4-6 خلاصه فصل 73
فصل پنجم
5-1 مقدمه 76
5-2 خلاصه یافته¬های تحقیق 76
5-3 بررسی¬های تحقیق و تفسیر نتایج 78
5-4 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 79
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 81
5-6 محدودیت¬های تحقیق 82
5-7 خلاصه فصل 82
منابع فارسی 83
منابع لاتین 86