بررسی رابطه میان میزان انگیزش با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد

بررسی رابطه میان میزان انگیزش با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد

تعداد صفحات: 77

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 1743 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 فوریه 2017

به روز رسانی در: 8 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی رابطه میان میزان انگیزش با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین تعهد سازمانی و عوامل انگیزشی- بهداشتی انجام شده.به منظور نیل  به این هدف ابتدا به مطالعات اکتشافی و بررسی دیدگاه‌های نظری پیشینه‌ای و نظری و تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است صورت گرفته و سپس براساس چارچوب نظری حاصل سوالاتی تدوین گردید که در آنان ارتباط بین عوامل انگیزیشی و تعهد سازمانی، عوامل بهداشتی و تعهد سازمانی، سنوات خدمت و تعهد سازمانی، میزان تحصیلات و تعهد سازمانی و بالاخره جنسیت و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق فوق، توصیفی و از نوع همبستگی است. که بر این اساس 245 نفر از کارکنان اداری مدیریت‌های آموزش و پرورش هفتگانه و سازمان آموزش و پرورش خراسان از بین تقریباً   1349 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته‌ای بوده است که طی مراحل روان سنجی 86% ضریب پایاپی داشته است. پس از اجرای پرسشنامه برروی نمونه آماری، طبقه بندی و استخراج داده‌ها، نتایج نشان گر آن بود که عوامل انگیزیشی، بهداشتی، سنوات خدمت، میزان تحصیلات و جنسیت با متغیر تعهد سازمانی ارتباط دارند.

واژگان کلیدی:  تعهد سازمانی، عوامل انگیزشی، بهداشتی، آموزش و پرورش، مشهد، خراسان

فصل اول: اهمیت و ضرورت مسأله
مقدمه    2
1ـ1ـ بیان مسأله    3
1ـ2ـ اهمیت و ضروت مسأله    3
1ـ3ـ  اهداف پژوهش    4
1ـ4ـ سؤالات پژوهش    5
1ـ 5 ـ تعاریف کلیدی    5
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2ـ1ـ  موضع‌گیری‌های نظری در خصوص نیارهای انگیزشی ـ بهداشتی    8
2ـ1ـ 1  معنای انگیزه    9
2ـ1ـ 2ـ  انگیزه‌های کلی    12
2ـ1ـ 3ـ  معنای انگیزش    12
2ـ2ـ الف) نیازها    14
2ـ2ـ1ـ  نظریه کلاسیک و نیاز انسان    15
2ـ2ـ2ـ  نظریه نئو کلاسیک و نیاز انسان    15
2ـ2ـ3ـ  نظریه پیشرفته ونیاز انسان    15
2ـ2ـ4ـ محیط پدید‌آورنده انگیزه    16
2ـ2ـ5ـ تحقیقات هالوژن    16
2ـ2ـ6ـ نظریه  X  و Y     16
2ـ2ـ7ـ گروه انسانی    17
2ـ2ـ8ـ نظریه بلوغ و عدم بلوغ    18
2ـ2ـ9ـ نظریه انگیزشی ـ بهداشتی (هرزبرگ)    19
2ـ2ـ10ـ   تقویت شغل    24
2ـ2ـ11ـ مسأله انتصاب    26
2ـ2ـ12ـ نظریه فرآیندی انگیزش در کار    27
2ـ2ـ13ـ نظریه‌های برون زا    27
2ـ2ـ14ـ  نظریه درون زا    28
2ـ2ـ15ـ روش‌های ایجاد انگیزه در کارکنان    31
2ـ2ـ16ـ کارکنان ازمشاغل خود چه می‌خواهند    32
2ـ2ـ17ـ  اسلام و نظریه انگیزش    34
2ـ2ـ18ـ  انگیزه در مدیریت اسلامی    35
2ـ2ـ19ـ موضع‌گیری‌های تعهد سازمانی    36
2ـ3ـ  نگرشها    37
2ـ3ـ1ـ اجزای نگرش    37
2ـ3ـ2ـ انواع نگرش‌ها مهم در رفتار سازمانی    39
2ـ4ـ  تعریف تعهد    41
2ـ4ـ1ـ  مدل سه رکنی تعهد    41
2ـ4ـ2ـ  ضرورت توجه به تعهد سازمانی    43
2ـ4ـ 3ـ کانون‌های تعهد    44
2ـ4ـ4ـ دیدگاه‌های اولیه در باره تعهدسازمانی    48
2ـ4ـ5ـ دیدگاه ایزیونی    48
2ـ4ـ 6ـ دیدگاه کانتر    49
2ـ4ـ7ـ دیدگاه استاد و سالانسیک    49
2ـ4ـ8ـ انواع الگوهای چند بعدی    50
2ـ4ـ9ـ مدل اریلی و چتمن    50
2ـ4ـ10ـ مدل می‌یر وآلن    51
2ـ4ـ 11ـ مدل مایر وشورمن    52
2ـ4ـ12ـ مدل جاروس و همکاران    52
2ـ4ـ13ـ مدل پنلی و گولد    53
2ـ4ـ14ـ اخلاق کاری و تعهد سازمانی    53
2ـ4ـ15ـ پیش‌شرطی و پیامدهای تعهد سازمانی    54
2ـ4ـ16ـ پیامدهای تعهد سازمانی    56
2ـ4ـ 17 ـ دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی    57
2ـ5ـ تحلیل پیشنه تحقیق    59
فصل سوم: روش تحقیق
3ـ1ـ جامعه و نمونه آماری    61
3-2- ابزار های جمعآوری داده‌ها    62
3-3- روایی و  پایائی ابزار اندازه گیری    63
3-4- محاسبه ضریب پایائی (همسانی درونی) پرسشنامه    63
3-5- روش تحقیق    63
3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها    63
ضمائم    64
منابع فارسی    68
REFRENCES:    69
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- وابستگی متقابل بر عناصر نیاز سائقه‌ها و هدفی    14
جدول شماره 2-2- فهرست مندرجات نظریه x وY    17
جدول شماره 2ـ3ـ مدل بلوغ (رشد یافتگی ) و عدم بلوغ ( رشد نیافتگی)    19
جدول شماره 2-4- عوامل انگیزشی وبهداشتی    21
جدول شماره 2-5ـ کارگران از شغل خود چه می‌ خواهند    33
جدول شماره 3-6- توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی‌ها    61
فهرست اشکال
شکل شماره 2-1- روابط میان نظریه انگیزشی ـ بهداشتی و سلسله مراتب نیازها    22
شکل شماره 2ـ2ـ تأثیر عوامل بهداشتی    23
شکل شماره 2ـ3ـ تأثیر عوامل انگیزنده‌ها    24
شکل شماره2-4ـ نظریه انتظار در انگیزش    29
شکل شماره 2ـ5ـ عوامل اساسی درارزیابی برابری    30
شکل شماره 2-6- روش ایجاد انگیزه    32
شکل شماره 2-7- اجزاء نگرش    37
شکل شماره 2-8- مدل سه رکنی تعهد    43
شکل شماره 2-9- تعهدات پنجگانه (هرس و بلانچارد)    44