بررسی تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: 85

نوع فایل: word

دسته بندی: -

قیمت: 300000 تومان

تعداد نمایش: 1212 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 مارس 2017

به روز رسانی در: 8 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعلام تعدیلات سنواتی بر روی دو عامل اصلی سرمایه گذاری (ریسک و بازدهی)پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که استفاده از تعدیلات سنواتی برای اصلاح سود یا زیان های انباشته به امری رایج و معمولی تبدیل شده است .به علاوه در اکثر موارد مدیران از این امکان برای تعدیل بیش نمایی عملکرد خود در گذشته بهره گرفته اند. نتایج آزمون در سطح اطمینان 95% مشخص شد که بین تعدیلات سنواتی و بازده ماه اعلام گزارش و پس از اعلام گزارش رابطه معنادار وجود دارد.بین بازده در ماه قبل از اعلام گزارش و ماه اعلام گزارش تفاوت معناداری وجود ندارد، بین بازده ماه بعد از اعلام گزارش و ماه اعلام گزارش و همچنین بازده ماه بعد از اعلام گزارش و ماه قبل از اعلام گزارش تفاوت معناداری وجود دارد.بین تعدیلات سنواتی و ریسک ماه گزارش و پس از اعلام گزارش رابطه معنادار وجود دارد.بین ریسک ماه اعلام گزارش تعدیلات سنواتی و ریسک یک ماه بعد اعلام گزارش و همچنین ریسک ماه قبل از اعلام گزارش و ریسک ماه بعد از اعلام گزارش تفاوت معناداری وجود دارد.اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که نمونه آماری این پژوهش را تشکیل داده‌اند در دوره زمانی سال‌های 1387-1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه‌های تحقیق بررسی شود. داده های مربوط از نرم افزار تدبیر پرداز ویرایش گزارش سهام  استخراج شده است. به منظور سنجش صحت داده¬های استخراج شده از نرم افزار تدبیر پرداز برخی از این داده¬ها به صورت تصادفی با اطلاعات و گزارشهای مالی منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار مقایسه گردید تا صحت و قابلیت اتکا آن تایید شود.داده های جمع¬آوری شده با استفاده از نرم افزارExcel براساس متغیرهای مورد بررسی طبقه¬بندی شده است. تجزیه و تحلیل نهایی داده ها به کمک نرم افزار SPSS18 انجام شده است. داده‌ها به گونه‌ای گردآوری شده است که از هر شرکت در سال‌های مختلف چندین مشاهده وجود دارد و به عبارت دیگر تعداد داده‌ها در این تحلیل عبارت است از تعداد شرکت‌ها ضربدر تعداد سال‌ها، در نتیجه این مشاهدات به نوعی به یکدیگر وابسته‌اند و داده‌ها پنلی می‌باشند .در مجموع داده‌ها: شامل 230 شرکت برای 5 سال و یا به عبارتی شامل 1150 سال-شرکت هستند.

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
1-2. بیان مسئله
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-4. سوالات تحقیق
1-5. اهداف تحقیق
1-6. فرضیه‌های تحقیق
1-7. متغیرهای تحقیق
1-8. تعاریف واژگان کلیدی
فصل دوم : مبانی نظری
2-1. مقدمه
2-2. عملکردهای یک سیستم حسابداری
2-3.گزارشگری مالی
2-4.اهداف گزارشگری مالی
2-5.استانداردهای گزارشگری
2-6.ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی
2-7.مکانیزمهای مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی
2-8.ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی
2-9.عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی
2-10.استفاده کنندگان گزارشات مالی ونیازهای اطلاعاتی آنان
2-11.هزینه های گزارشگری
2-12.گزارشگری انعطاف پذیر
2-13.گزارشگری بخشهای مجزا
2-14.توضیح ماهیت فعالیت شرکتها
2-15.تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها
2-15-1.اطلاعاتی درمورد رقبای تجاری
2-15-2.انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت
2-15-3.انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات
2-15-4.افشای اطلاعات غیرمالی
2-15-5. اطلاعات مربوط به سهامداران
2-16.عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده
2-17.شفافیت در گزارشگری
2-17-1. ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی
2-17-2.نقش شفافیت در گزارشگری مالی
2-17-3.اصول گزارشگری شفاف
2-17-4.سطوح شفافیت
2-18. شفاف‌سازی مالی از نگاه سازمانهای بین‌المللی
2-19.محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت
2-20.چرا شرکتها دست به افشای داوطلبانه می‌زنند
2-21. کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی
22.2- افشای داوطلبانه
2-22-1. اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه
2-22-2.مزایای افشای داوطلبانه
2-22-3.مسائل اصلی در افشای داوطلبانه
2-23.ماهیت درونی افشای شرکت ها
2-24.پارازیت اطلاعاتی
2-25.ریسک پذیری
2-25-1.تعریف ریسک پذیری
2-25-2.ریسک و بازده
2-25-3.چارچوب ریسک و بازده
2-26.تحقیقات انجام شده
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1. مقدمه
3-2. بررسی نوع پژوهش
3-3. روش تحقیق:
3-4. ابزار سنجش:
3-5. جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
3-5-1. جامعه آماری
3-5-2. روش نمونه گیری
3-5-3. تعیین حجم نمونه:
3-6. روش جمع آوری داده‌ها و اطلاعات
3-6-1. روش کتابخانه‌ای
3-6-2. روش غیر کتابخانه‌ای
3-7. قلمرو مکانی
3-8. قلمرو زمانی
3-9. قلمرو موضوعی
3-10. آزمون به کار گرفته شده در این تحقیق
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه
4-2. آمار توصیفی
4-3. آمار استنباطی
4-4. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
4-5.آزمون فرضیه اول
4-6.آزمون فرضیه دوم
4-7.آزمون فرضیه سوم
4-8.آزمون فرضیه چهارم
4-9.آزمون فرضیه پنجم
4-10.آزمون فرضیه ششم
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه
5-2. بحث و نتیجه گیری
5-3. پیشنهادات
5-3-1. پیشنهادحاصل از نتیجه تحقیق
5-3-2. پیشنهاد پژوهشی
منابع مأخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست
چکیده انگلیسی
فهرست جدول‌ها
عنوان
(جدول4-1): آماره های توصیفی
(جدول4-2):آماره های توصیفی
(جدول4-3):: آزمون نرمال بودن
(جدول4-4): آزمون همبستگی میان تعدیلات سنواتی بازده گزارش
(جدول4-5): آزمون همبستگی میان تعدیلات سنواتی و بازده ماه بعد از گزارش
(جدول4-6): ضرایب آزمون تی جفتی
(جدول4-7): آزمون تی جفتی
(جدول4-8): آزمون ویلکاکسون
(جدول4-9): آزمون همبستگی میان تعدیلات سنواتی و ریسک ماه گزارش
جدول4-10): آزمون همبستگی میان تعدیلات سنواتی و ریسک ماه بعد از گزارش
(جدول4-11): ضرایب همبستگی آزمون تی جفتی
(جدول4-12): آزمون تی جفتی
(جدول4-13): آزمون ویلکاکسون
فهرست نمودارها
عنوان
(نمودار1-4): بازده بعد گزارش
(نمودار4-2):تعدیل سنواتی
(نمودار4-3):بازده ماه پس از گزارش
(نمودار4-4):بازده ماه قبل از گزارش
(نمودار4-5): ریسک ماه گزارش
(نمودار4-6): ریسک ماه بعد از گزارش
(نمودار4-7): ریسک ماه قبل گزارش