بررسی احکام تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

بررسی احکام تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

تعداد صفحات: 41

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1464 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 23 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:
ارتکاب جرائم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد اعم از اینکه جرایم در فواصل زمانی کوتاه یا طولانی ارتکاب یافته باشد مشمول تعدد جرم بوده واز اسباب تشدید مجازات می باشد وتشدید مجازات به صورت اعمال مجازات اشد نمود پیدا میکند.
واژگان کلیدی : تعدد معنوی ، تعدد مادی، کیفیات مشدده ، مجازات اشد

فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
فصل اول : کلیات
گفتار اول: شرح ماده۱۳۱ ۵
مبحث اول: انواع تعدّد جرم ۷
گفتار دوم :شرح ماده۱۳۲ ۱۰
گفتار سوم: شرح ماده۱۳۳ ۱۲
گفتار چهارم :شرح ماده۱۳۴: ۱۵
مبحث اول: تفاوت جرایم مقدّماتی (مرتبط) با تعدّد نتیجه: ۱۸
مبحث دوم: تفاوت تعدّد موضوع یا مجنی علیه با تعدّد نتیجه ۱۸
مبحث سوم :تفاوت تعدّد معنوی با تعدّد نتیجه ۲۰
مبحث چهارم: تعدّد نتیجه ۲۰
مبحث پنجم: تعدّد جرم و جرایم اطفال ۲۳
گفتار پنجم:شرح ماده۱۳۵ ۲۶
مبحث اول:تعزیر مقدّر و غیر مقدّر ۲۷
مبحث دوم:تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی ۲۸

فصل دوم :نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۳۰
پیشنهادات ۳۱
چکیده انگلیسی ۳۲
منابع و مآخذ ۳۳

پاسخ دهید