بررسی اثر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه

بررسی اثر پرخاشگری بر  پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان دبیرستان دخترانه

تعداد صفحات: 31

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1161 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 24 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
پیشرفت تحصیلی نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی دارد از جمله عوامل شخصیتی، هوشی، موقعیتی و اجتماعی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند هدف این مطالعه بررسی تأثیر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی دبیرستان دخترانه شهر قره ضیاالدین می باشد.
پیشرفت تحصیلی یکی از عوامل مقبولیت در کلاس درس میباشد و برای به دست آوردن یک شغل و درجات مختلف آن دارای اهمیت است. اهمیت پیشرفت تحصیلی از بعد دیگری هم قابل تأمل است از آنجا که هر نظام تربیتی به جهت حصول بهترین شرایط و نتایج و رفع کمبودها و موانع در سرا سر فرآیندهای آموزشی و پرورشی و استفاده بهینه از درون دادهها همواره مورد ارزیابی متخصصان قرار می گیرد و در نهایت محصول نظامهای آموزش و پرورش نیز دانش آموختگانی هستند که واجد برخی از ویژگی ها شده اند پیشرفت تحصیلی می تواند یکی از مهمترین و عینی ترین متغیره برای بررسی و ارزیا ی کارایی نظامهای تربیتی باشد.
واژگان کلیدی:شخصیت، پیشرفت تحصیلی، نظام تربیتی، آموزش و پرورش، پرخاشگری
فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
اهداف پژوهش ۸
سئوالات و فرضیات پژوهش ۸
متغیرهای پژوهش ۹
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹
فصل دوم
ادبیات و پیشینۀ پژوهش ۱۰
انواع پرخاشگری ۱۵
عوامل خانوادگی پرخاشگری ۱۵
تکنیک های لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده لازم است ۱۶
فصل سوم
روش شناسی پژوهش ۲۰
ابزارهای اندازه گیری ۲۰
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری ۲۲
یافته های مربوط به فرضیه پژوهش ۲۲
بحث و نتیجه گیری ۲۳
محدودیت ها ۲۵
پیشنهادهای پژوهش ۲۵
منابع و ماخذ ۲۶

پاسخ دهید