بررسی آماری علاقمندی دانش آموزان به انتخاب رشته ریاضی فیزیک (نمونه آماری، مدرسه اهل البیت)

بررسی آماری علاقمندی دانش آموزان به انتخاب رشته ریاضی فیزیک (نمونه آماری، مدرسه اهل البیت)

تعداد صفحات: 22

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 822 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 آگوست 2017

به روز رسانی در: 12 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی آماری علاقمندی دانش آموزان به انتخاب رشته ریاضی فیزیک (نمونه آماری، مدرسه اهل البیت)

مقدمه
هدف از انجام این بررسی آماری، اینکه دریابیم:
«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البیت تصمیم دارند در رشته ی ریاضی فیزیک تحصیل کنند»

موضوع مورد مطالعه:
میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی
در این قسمت به توضیح درباره ی جدول های فراوانی و چگونگی جمع آوری اطلاعات می پردازیم.
برای جمع آوری اطلاعات درباره ی این موضوع از پرسشنامه استفاده کردیم به طوری که 34 پرسشنامه به عنوان نمونه که شامل 7 سؤال می‌باشد در اختیار دانش آموزان 12 کلاس موجود در مدرسه اهل البیت به صورت اتفاقی و بدون شناخت قبلی قرار گرفت. سپس تمام پرسشنامه ها جمع آوری گردید و با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها برای هر سؤال جدول فراوانی که شامل فراوانی مطلق ، فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی و زاویه ی مرکزی می‌باشد و با توجه به نوع داده برای آن در صورت امکان مرکز دسته تعیین گردید. سپس با توجه به نوع متغیر مورد مطالعه برای هر سؤال نمودار میله ای و دایره ای و یا نمودار مستطیلی و چند بر فراوانی کشیده شد. سپس به پیدا کردن شاخص های مرکزی (حد و میانه و میانگین) پرداختیم.

(هر داده که بیشترین فراوانی را دارد میانه مقداری است که نصف داده ها قبل از آن و نصف دیگر داده ها بعد از آن قرار دارد و میانگین مرکزیت داده ها را نشان می‌دهد.)

1 میزان علاقه مندی شما به درس ریاضی چقدر است؟
الف)کم ب)متوسط ج)زیاد د)خیلی زیاد

برای نظم بخشیدن به اطلاعات و داده های داده شده از جدول فراوانی استفاده کنیم.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان به درس ریاضی
34 8 11 8 7 فراوانی مطلق fi
خیلی زیاد زیاد متوسط کم میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان به درس ریاضی
34 8 11 8 7 فراوانی مطلق fi

فراوانی نسبی
%100 %5/23 %5/23 %5/23 %5/20 درصد فراوانی نسبی
34 26 15 7 فراوانی تجمعی

زاویه ی مرکزی
متغیر کیفی اسمی نوع متغیر مورد مطالعه
تعداد دانش آموزانی که به درس ریاضی علاقه دارند زیاد می‌باشد (11 نفر از 34 نفر) پس (زیاد)
داده های کیفی اسمی میانه ندارند
داده های کیفی اسمی میانگین ندارند. مد Mod
میانه
میانگین
واریانس ندارد واریانس و انحراف معیار
نمودار دایره ای برای متغیرهای کیفی و کمی گسسته که چند حالتی باشد مناسب است.
نمودار دایره ای
نمودار میله ای برای متغیرهای کیفی و کمی گسسته مناسب است. در نمودار میله ای طول میله ها با هم مقایسه می شوند.
میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی
عنوان: توزیع میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البت به درس ریاضی

2 دوست دارید کدام یک از رشته های تحصیلی را ادامه دهید.
الف: ریاضی و فیزیک ب)تجربی ج)انسانی د)فنی هـ) کاردانش
کاردانش فنی انسانی تجربی ریاضی فیزیک رشته های تحصیلی مورد علاقه دانش آموزان

34 9 11 2 6 6 فراوانی مطلق fu
کاردانش فنی انسانی تجربی ریاضی فیزیک رشته های تحصیلی مورد علاقه دانش آموزان