استراتژی ناجا در مقابله با بجران ناشی از حوادث

استراتژی ناجا در مقابله با بجران ناشی از حوادث

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1327 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 17 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

استراتژی ناجا در مقابله با بجران ناشی از حوادث

مقدمه
هدف از تدوین این گزارش ارائه چارچوبی تحلیلی توصیفی پیرامون چالش ها و الزامات فراروی مدیریت استراتژیک ناجا در مقابله با بحران ناشی از حوادث  است.
یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه امنیت نرم، تدوین نظام جامع مدیریت بحران دفاعی با هدف حداکثرسازی بهره گیری از زیرساخت های امنیتی و مقابله مؤثر با تهدیدها است، زیرا مدیریت بحران در صورتی اثربخش است که به برنامه های عملیاتی و کوتاه مدت محدود نشده در گستره زمانی وسیع تر به آن نگریسته شود.
تفکر شکل گیری مدیریت بحران را اولین بار »رابرت مک فامارو« در زمان احتمال وقوع درگیری موشکی بین آمریکا و کوبا مطرح کرد و بدین ترتیب از اواخر دهه 1970 به عنوان یکی از الزامات مدیریت استراتژیک بکار گرفته شد. در ایران با توجه به اینکه اولین اقدام در سال 1348 آغاز شد ولی به صورت رسمی »ستاد پیشگیری و مدیریت بحران« از سال 1383 برای مقابله با آسیب های حوادث طبیعی شکل گرفت.

فهرست مطالب
مقدمه    2
بحران ها از لحاظ منشأ به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند:    3
گفتار اول: ویژگی های کلی شرایط بحران    7
مهمترین ویژگی ها و شاخص های شرایط وقوع بحران عبارتند از:    7
گفتار دوم: مراحل شکل گیری بحران    9
گفتار سوم: اصول مدیریت بحران    10
گفتار چهارم: الگوهای مدیریت بحران    13
مرحله قبل از بحران    14
مرحله شروع بحران    15
مرحله حین بحران    16
مرحله پس از بحران    17
منابع فارسى    19