آشنایی با روشهای آموزش به کودکان دبستانی

آشنایی با روشهای آموزش به کودکان دبستانی

تعداد صفحات: 103

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1226 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 اکتبر 2017

به روز رسانی در: 24 اکتبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با روش های آموزش به کودکان دبستانی
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات:103

فهرست مطالب
موضوع
چکیده
مقدمه
ویژگی های عمومی کودک دبستانی
روش آموزش مستقیمیا روش آموزش سخنرانی
فنون موثر آموزش با روش سخن
1. بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یادگیرندگان
2. استفاده از پیش سازمان دهنده
3. ارائه مطالب
4. توضیح دادن
5. شورو شوق و تحرک
6. پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی………..
7. یاد داشت برداری

انتقاد از روش سخنرانی
موارد استفاده از روش سخنرانی
آموزش با روش بحث گروهی
مراحل آموزش با روش بحث گروهی
1. انتخاب موضوع بحث
2. یافتن زمینه مشترک برای بحث
3. بیان هدفهای آموزشی و محدوده زمان
4. ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث
5. هدایت جریان بحث

روش آموزش اکتشافی
مراحل آموزش براییادگیری اکتشافی
اقدامات پیش از آزمون
تعیین قصد یا هدف
انتخاب یک موضوع مشکل یا معما بر انگیز
آموزش دادن درس
آماده ساختن یادگیرندگان و توضیح دادن روشهای اکتشافی
ارائه موقعیت معمابرانگیز…..
جمع آوری اطلاعات یا داده ها و آزمایشگری
فرضیه سازی و توضیح دادن
تحلیل فراینداکتشافی
اقدامات پس از آموزش
گروه همسالان در دوره کودکی و نیاز به وابستگی …….
رشد خود پنداره و نیاز به سازندگی
روش اکتشافی هدایت شده
آموزش با روشهای گوناگون بازی وورزش
تعریف روش:
روش تاریخی / روش نوین
تعریف تدرس
روش کنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی)
روش شاگــــرد ـ استــــادی
روش چند حســـی ( مختلط
روش حل مسئلــــه
روش پـــــروژه ای
شیــــــوه سخنــــــرانی
شیوه بازگویـــی
شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ
شیوه تمــــرینی
شیـــــوه بحثــــی
شیــــوه نمایشــــی
شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجرا کردن یا یادگیری بوسیله عمل)
شیــــوه گـــــردش علمـــــی
استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری
الگــــوی کاوشگــــری به شیوه حقـــــوقی
الگــــوی آمــــوختن کنتـــــرل خود
الگــــــــوی ایفای نقش
روش کارگاهـــــــی
روش سخنــــرانی
سمینـــــار
کنفــــــــرانس
سمپـــــــوزیــــــوم
روش تدریس کارگاهـــــی
مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه
مــــرحله فعالیت و کار
مـــرحله مشارکت
مرحله درسی کوتاه و فشرده:
مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی
مرحله مشارکت و جمع بندی
الگـــــوی دریافت مفهـــــوم
الگــــوی تفکـــــر استقرایــــی
الگـــوی آمــــوزش کاوشگــــری
الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــد.ه
الگوی یادسپاری / الگوی رشد عقلی
الگوی کاوشگری علمی /الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم29
الگـــوی بدایع پــــردازی ( افـــزایش تفکــــر خلاق
الگــــوی آگاهی یابی / الگـــــوی دیــــدار در کــــلاس درس
الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی
الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی
و…
نتیجه گیری
منابع

چکیده مطالب
موضوع تحقیقی که اکنون در دست شماست روشهای گوناگون آموزش به کودکان دبستانی می باشد شامل بخشهای مختلف می باشد . قسمت اول آن درباره ویژگی های عمومی کودک دبستانی توضیح داده شده که درادامه آن ما به بحث موضوع اصلی خود پرداخته و روشهای آموزشی را به قسمتها گوناگون تقسیم کرده و هر کدام را به طور مختصر توضیح داده ایم که این روشها به نام روش آموزش مستقیمیا روش آموزش سخنرانی که خود به بخشهای گوناگون ازجمله .بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یاد گیرندگان استفاده از پیش سازمان دهنده ارائه مطالب توضیح دادن شورو شوق وتحرک پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی یادداشت برداری که درباره هر کدام توضیحات مفصلی داده شد به خوبی آشنا می شوید در ادامه از روش سخنرانی انتقادشده و در پایان این بحث موارد استفاده روش سخنرانی را بیان کرده ایم . بحث دوم ما درباره آموزش با روش بحث گروهی می باشد که این بحث خودبه مراحل آموزشی با روش بحث گروهی با بخشهای گوناگون از جمله : انتخاب موضوع بحث یافتن زمینه مشترک برای بحث بیان هدفهای آموزشی ومحدوده زمانی ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث گروهی هدایت جریان بحث تقسیم شده در آخر مقایسه اثر بخشی روش بحث گروهی و روش سخنرانی صحبت شده است .بحث سوم ما درباره روش آموزش اکتشافی می باشد که این روش نیزمانند دو روش بالا از اقدامات پیش از آموزش از جمله : تعیین قصد یا هدف انتخاب یک موقعیت مشکل یا معما برانگیز تشکیل شده و بعد از توضیحاین بحث ها مادرباره آموزش دادن درس و چگونگی انجام این عمل در کلاس درس صحبت کردایم که خود به چند بخش : آماده ساختن یادگیرندگان و توضیح دادن روشهای اکتشافی–ارائهموقعیت معما برانگیز جمع آوری اطلاعات یا داده ها و آزمایشگری فرضیه سازی وتوضیح دادن تحلیل فرایند اکتشافی تشکیل شده و درآخردرباره اقدامات پس از آموزش مطالبی آورده ایم. . توضیح روشهای آموزشی گوناگون ما را به این فکر واداشت که در باره خود شخصیت کودکان نیز مطالبی را بیان کنیم اینکه کودکان در گروه همسالان خود نیاز به وابستگی دارند این نیاز آنها را در فراگیری بهتر درس یاری می رساند. درباره رشد خود پنداره و نیاز به سازندگی و چگونگی اموزش آن به کودک .روش اکتشافی و استفاده از روشهای آموزشی بازی و ورزش در رشد کودک از جمله آموزش نظم وترتیب–آموزشومراقبتازاندامهای بدن _ آموزش وهمکاری و همیاری با دوستا هم سن وسال –آموزشاعتمادوعزتنفسو… توضیحاتی بیان شده است. کودکان را از لحاظ شخصیتی به سه طبقه : تفاوت بین فردی تفاوتهای درون فردی تفاوتهای فردی و مفهوم عام استثنایی تقسیم ودربین آن برآورد درصد شیوع دانش آموزان استثنایی را بیان کرده و دانش آموزان را گروه بندی و از بین این گروه از دانش آموزان ما به توضیح دو گونه اکتفا کرده روشهای معیار شناسایی تیزهوشها و با استعدادها شناسایی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد به وسیله آزمونهای میزان شده شناسایی دانش آموزان تیز هوش وبا استعداد با استفاده از روش مشاهده ویژگی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد –چگونگی طراحی برنامه آموزشی برای تیز هوشان و معایب و محاسن این گروه را بیان کردیم .گروه دوم ما گروه دانش آموزان دیر آموز است که این دانش آموزان را هم مانند بالا از ابتدا ویژگی کودکان دیر آموز تربیت پذیر وضعیت جسمانی و توانای حرکتی فراگیری زبان ویژگی شخصی اجتماعی وچگونگی طراحی برنامه آموزشی مناسب برای کودکان آموزش پذیر مدارس یا کلاسهای ویژه (روزانه یا شبانه ) جریان غالب اهداف برنامه آموزشی دانش آموزان آموزش پذیر نحوه آموزش دانش آموزان آموزش پذیرو محیط حمایت آمیز کلاس همسویی وتنظیم برنامه درسی به بحث گذاشته شده. بحثی که ما از اینترنت تهیه کرده ایم مار ا به طور کامل با روشهای آموزشی گوناگون در ایران جهان آشنا می کند و از ابتدای کار ازتعریف روش تدریس شروع کرده است و درادامه به این موضوعات پرداخته تقسیم بندی روش تدریس تعریف تدرس روش کنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی ) روش شاگــــرد استــــادی/ روش چند حســـی ( مختلط)/ روش حل مسئلــــه /روش پـــــروژه ای شیــــــوه سخنــــــرانی / شیوه بازگویـــی /شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ /شیوه تمــــرینی / شیـــــوه بحثــــی و شیــــوه نمایشــــی/ شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجرا کردن یا یادگیری بوسیله عمل )/ شیــــوه گـــــردش /علمـــــی /استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری /الگــــوی کاوشگــــری به شیوه حقـــــوقی /الگــــوی آمــــوختن کنتـــــرل خود/ الگــــــــوی ایفای نقش/ روش کارگاهـــــــی/ روش سخنــــرانی / سمینـــــار/ کنفــــــــرانس / سمپـــــــوزیــــــوم / روش تدریس کارگاهـــــی مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه / مــــرحله فعالیت و کار / مـــرحله مشارکت / مرحله درسی کوتاه و فشرده / مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی / مرحله مشارکت و جمع بندی الگـــــوی دریافت مفهـــــوم / الگــــوی تفکـــــر استقرایــــی / الگـــوی آمــــوزش کاوشگــــری / الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده / الگوی یادسپاری / الگوی رشد عقلی / الگوی کاوشگری علمی / الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم الگـــوی بدایع پــــردازی ( افـــزایش تفکــــر خلاق ) /الگــــوی آگاهی یابی / الگـــــوی دیــــدار در کــــلاس درس / الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی ) / الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی الگـــوی کاوشگـــــری علـــوم اجتماعـــــی / الگـــوی یادگیـــــــری در حد تسلط آمـــــــوزش مستقیـــم / الگـــوی آمــــوزش برای رشد مفهــــوم و مهـــارت می باشد که به طور بسیار مفید با آنها آشنا خواهید شد.