آشنایی با آجاکس و وب سرویس های ASP.NET AJAX

آشنایی با آجاکس و وب سرویس های ASP.NET AJAX

تعداد صفحات: 210

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 992 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 اکتبر 2017

به روز رسانی در: 16 اکتبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با آجاکس و وب سرویس های ASP.NET AJAX
فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 210

فهرست
بخش اول : آجاکس
مقدمه
معرفی AJAX
Http Request AJAX
مثالی از AJAX
پشتیبانی Browser از AJAX
شی XMLHttp Request
ارسال یک درخواست به سرور
اسکریپت سمت سرور ASP
مثال هایی دیگر از AJAX
Java Script AJAX
مقایسه معماری Asp.net AJAX Extensions و Asp.net 2
کنترل های سرور
Service Refrences
Scrip Managerproxy
Update Panel
راه اندازها (Triggers )
Timer
Update Progress

بخش دوم : وب سرویس های ASP.NET AJAX
مقدمه
اسکریپت قابل فراخوانی Web Service
چه نوع داده هایی را میتوان از طریق وب سرویس ارائه داد ؟
چه نوع داده هایی را میتوان به وب سرویس پاس داد ؟
WSDL
نحوه ی عملکرد وب سرویس ها
SOAP
نحوه ی فراخوانی یک Web Service از ECMAScript
فراخوانی یک متد از Web Serviceکه پارامتر میگیرد
استفاده از وب سرویس دور دست با ASP.NET AJAX
لیست برخی از وب سرویس ها
منابع

مقدمه:
AJAX ِیک نوع برنامه نوِیسِی است که در سال 2005 توسط گوگل به طور عمومِی اِیجاد شد.باAJAX مِی توانِید Web Application هاِی بهتر , سرِیعتر و بسِیارکاربر پسند اِیجاد کنِید.
Ajax راهی برای تقسیم کردن صفحات وب به قسمتهای قابل Update است به طوریکه Update کردن بخشی از صفحه کل صفحه را Update نکند.در واقع Ajax پاسخی به مشکلات Web Application ها در چند سال گذشته است. کافی است یکبار یک سایت طراحی کنید تا بفهمید که Postback های اضافی و بی مورد و load شدن های وحشتناک آن هم به خاطر تغییر، مثلا تاریخ در یک تقویم چه دردسری را برای طراح و کاربر ایجاد میکند.وقتی صحبت از انداختن بار CPU از سرور به کامپیوتر کاربر میشود, یعنی از java script استفاده شده است. در واقع سیستم استفاده از script که به دلیل ناامنی به کناری گذاشته شده بود با تلفیق جدید دوباره احیا شد.AJAX مبتنِی برجاوا اسکرِیپت و HTTP Request است.

معرفِی AJAX :
آجاکس ِیک زبان برنامه نوِیسِی جدِید نِیست بلکه ِیک تکنِیک جهت اِیجاد Web application هاِی بهتر و سرِیعتر و بسِیار تعاملِی است.
با آجاکس , جاوا اسکرِیپت مِی تواند مستقِیما با سرور ارتباط برقرار کند, و از شِی جاوا اسکرِیپتِی XMLHttpRequest استفاده کند. با اِین شِی , جاوا اسکرِیپت مِی تواند داده را با ِیک Web server , بدون لود مجدد صفحه , مبادله کند.
آجاکس از انتقال ناهمزمان داده ها(درخواستهاِی HTTP) در بین browser و web server استفاده مِی کندو اجازه مِی دهد صفحات وب به جاِی درخواست کل صفحه, اطلاعات کمِی را از سرور درخواست کنند.
تکنِیک آجاکس, application هاِی اِینترنت را کوچکتر و سرِیعترو بسِیار کاربرپسند مِی کند.
آجاکس ِیک تکنولوژِی browser وابسته به نرم افزار web server است و مبنِی بر استانداردهاِی وب است.در ادامه لیستی از این استانداردها را می بینید:
• JavaScript
• XML
• HTML
• CSS
استانداردهاِی وبِی که آجاکس مبنِی بر آنها است , به خوبِی تعرِیف شده اند و توسط browser هاِی زِیادِی پشتِیبانِی مِی شوند. Application هاِی آجاکس و browser و platform بهم وابسته اند.
Web application ها مزاِیاِی بیشتری نسبت به application هاِی دِیگر دارند. آنها مِی توانندبه داده ی بیشترِی دستِ یابندونصب و پشتِیبانِی آنها بسِیار آسان است وجهت توسعه راحترند.به هر حال , application هاِی اِینترنتِی همانند desktop application هاِی سنتِی همِیشه غنِی و کاربرپسند نِیستند.با آجاکس , internet application ها مِی توانند غنِی تر و کاربرپسندتر ایجاد شوند.

Httprequest آجاکس (ajax httprequest)
در کد گذارِی سنتِی جاوا اسکرِیپت, اگر اطلاعاتِی از یک دِیتابِیس یا یک فاِیل در سرور مِی خواستِیدویاجهت ارسال اطلاعات کاربر به یک سرور، مِی بایست یک فرم HTML درست مِی کردِیدو داده ها را به سرور مِی فرستادِیدِPOST)) یا از آن مِی گرفتِید(GET). کاربر جهت درِیافت ِیا ارسال اطلاعات باِید روِی دکمه ی “Submit” کلِیک مِی کرد, منتظر پاسخگوِیِی سرور مِی ماند, سپس یک صفحه ی جدِید با نتِیجه لود مِی شد.سرور در هر بار که کاربر ورودِی را ارائه کند,ِیک صفحه ِی جدِید برمِی گرداند, وب application هاِی سنتِی خِیلِی کند اجرا و کمتر کاربرپسند هستند .
با آجاکس , جاوا اسکرِیپت در مِیان شِی JavaScriptXMlHttpRequestمستقِیما با سرور در ارتباط است .
با ِیک درخواست HTTP , صفحه ِی وب مِی تواند ِیک درخواست به سرور درست کند, و پاسخِی از ِیک وب سرور,بدون لود مجدد صفحه , درِیافت کند. کاربر در همان صفحه مِی ماند, و به درخواستهاِی اسکرِیپتِی صفحات توجهِی ندارد.

مثالِی از AJAX
براِی درک چگونگِی کار آجاکس , بِیاِیِید ِیک Ajax application کوچک اِیجاد کنِیم.
ابتدا، ِیک فرم HTML ساده با دو متن اِیجاد مِی کنِیم : username وtime . فِیلد username با کاربر پر مِیشود و فِیلد time با استفاده از آجاکس پر مِی شود.
فاِیل HTML را testajax.htm بنامِید . قطعه کد لازم در زِیر نشان داده شده است. توجه کنِید که اِین فرم HTML دکمه ِی submit ندارد.

Name:
Time:بخش بعدِی در مورد keystone هاِی آجاکس توضِیحِی مِی دهد.

پشتِیبانِی Browser از آجاکس
Keystone هاِی آجاکس , شِی XMLHttpRequest است. Browserهاِی مخــتلف , ازمــــتدهاِی مختلفِی جهت اِیجاد شِی XMLHttpRequest استفاده مِی کنند.
Internet Explorer از ِیک شِی ActiveX استفــــاده مِی کند, در حالِی که browser هاِی دِیـــگر از شِی توکار JavaScript فراخوانده شده در XMLHttpRequest استفاده مِی کنند.
براِی اِیجــاد اِین شِــی , و تبادل با browser هاِی مختلف , از عبارت “try …catch” استفاده مِی کنِــیم. بـــِیاِیِید فاِیلtestAjax.htm را با با جاوا اسکرِیپتِی که شِی XMLHttpRequest را اِیجاد مِیکند, به روز کنِیم…