منطق فازی و کاربرد آن 15000 تومان

منطق فازی و کاربرد آن

منطق فازی و کاربرد آن چکیده در این پژوهش ابتدا مفاهیم اساسی و تعاریف بنیادین منطق فازی مطرح می شوند. منطق فازی نوعی تفکر جدید در پیاده سازی و هوشمند نمودن ماشین ها و روبات های صنعتی است که اساس [...]

مشاهده و خرید