بررسی تغییرات عمده DMS-5 به DMS-4 4000 تومان

بررسی تغییرات عمده DMS-5 به DMS-4

مقدمه در سال ۱۸۸۰ بین هفت طبقه بیماری روانی تمایز قایل شدند که شامل (شیدایی، مالیخولیا، مونومانی (مشغولیت فکری بیمارگون، فلج ناقص، زوال عقل، می¬بارگی و صرع) می‌باشد. در سال ۱۹۱۷ کمیته آماری انجمن [...]

مشاهده و خرید